Bài 4 trang 230 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một lượng hơi nước

Quảng cáo

Đề bài

Một lượng hơi nước có nhiệt độ \({100^0}C\) và áp suất \({p_{100}} = 1atm\) ở trong bình kín . Làm nóng bình và khí đến nhiệt độ \({150^0}C\) thì áp suất khí trong bình bằng bao nhiêu? Thành lập công thức cho áp suất của khí ở nhiệt độ t (Xen-xi-út) bất kì theo  \({p_{100}}\) .

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

-Trạng thái thứ nhất của khí :

\(\eqalign{
& {V_1};{t_1} = {100^0}C \cr 
& \Rightarrow {T_1} = 373K;{p_1} = {p_{100}} = 1atm \cr} \)

Bình là kín ;coi dãn nở của bình không đánh kể thì ở trạng thái thứ hai có

\(\eqalign{
& {V_2} = {V_1};{t_2} = {150^0}C \Rightarrow {T_2} = 423K;{p_2}? \cr 
& {p_2} = {{{T_2}} \over {{T_1}}}.{p_1} = {{423} \over {373}}.1 = 1,134(atm) \cr} \)

- Ở trạng thái nào đó có \(V = {V_1};t;p\) thì công thức tính áp suất ở trạng thái đó theo áp suất ở \({100^0}C\) là :

\(p = {{t + 273} \over {373}}.{p_1}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close