Bài 4 trang 122 SGK Hoá học 9

Giải bài 4 trang 122 SGK Hoá học 9. Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi.

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi.

a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo ở cùng điểu kiện nhiệt độ và áp suất).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Đối với chất khí, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, tỉ lệ số mol trong phương trình phản ứng cũng là tỉ lệ về thể tích các khí.

+) Gọi thế tích của CH4 và C2H2 lần lượt là x, у (ml).

+) Lập hệ phương trình: \( \left\{\begin{matrix} x+y=28\\ 2x+2,5y = 67,2 \end{matrix}\right.\)

+) Giải x, y => % V từng khí

Lời giải chi tiết

a. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất nên tỷ lệ thể tích cũng chính là tỷ lệ về số mol

Gọi thể tích của metan là x ml, thể tích của axetilen là y ml

\( \to\) x + y = 28 ml (*)

PTHH:

\(C{H_4} + 2{{\text{O}}_2}\xrightarrow{{{t^0}}}C{O_2} + 2{H_2}O\) (1)

\(2{C_2}{H_2} + 5{{\text{O}}_2}\xrightarrow{{{t^0}}}4C{O_2} + 2{H_2}O\) (2)

Theo phương trình (1): \({n_{{O_2}(1)}} = 2{n_{C{H_4}}} = 2{\rm{x}}\,\,ml\)

Theo phương trình (2): \({n_{{O_2}(2)}} = \dfrac{5}{2}{n_{{C_2}{H_2}}} = \dfrac{5}{2}y\,\,ml\)

Mà \({n_{{O_2}}} = {n_{{O_2}(1)}} + {n_{{O_2}(2)}} \to 2{\rm{x}} + \dfrac{5}{2}y = 67,2\)(**)

Từ (*) và (**) \( \to\) x = 5,6 ml; y = 22,4 ml

\(\% {V_{C{H_4}}} = \dfrac{{5,6}}{{28}}.100\%  = 20\% \)

\(\% {V_{{C_2}{H_2}}} = 100\%  - 20\%  = 80\% \)

b. Theo phương trình (1): \({n_{C{O_2}(1)}} = {n_{C{H_4}}} = 5,6\) ml

Theo phương trình (2): \({n_{C{O_2}(2)}} = 2{n_{{C_2}{H_2}}} = 2.22,4 = 44,8\) ml

\( \to {n_{C{O_2}}} = {n_{C{O_2}(1)}} + {n_{C{O_2}(2)}} = 5,6 + 44,8 = 50,4\) ml

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 38. Axetilen
list
close
Gửi bài Gửi bài