Bài 2 trang 237 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Một bình chứa khí ô xi

Quảng cáo

Đề bài

Một bình chứa khí ô xi có dung tích 10 l , áp suất 250 kPa và nhiệt độ \({27^0}C\).Tính khối lượng ôxi trong bình .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& V = 10l = {10^{ - 2}}({m^3});p = 250(kPa) = 2,{5.10^5}(Pa) \cr 
& T = 27 + 273 = 300(K);{\mu _{{o_2}}} = 32(g) \cr 
& m = {{\mu pV} \over {RT}} = {{32.2,{{5.10}^5}{{.10}^{ - 2}}} \over {8,31.3000}} \approx 32,1(g). \cr} \)

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài