Bài 1 trang 91 SGK Hoá học 9

Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl và là axit không bền. Viết phương trình hoá học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất: Muối cacbonat tác dụng với dd axit mạnh hơn axit cacbonic tạo thành muối mới và giải phóng khí CO2 

Lời giải chi tiết

*  H2CO3 là axit yếu hơn axit HCl:  axit cacbonic bị axit HCl mạnh hơn đẩy ra khỏi muối. 

Phương trình hóa học:  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

*  H2СO3 là axit không bền: Axit H2СO3 tạo thành bị phân hủy ngay thành khí CO2 và H2

Phương trình hóa học: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài