Trắc nghiệm Từ vựng & Ngữ pháp Unit 4 Tiếng Anh 11 Friends Global

Đề bài

Câu 1 :

_____ the development projects brought new job opportunities to the area, but they have also improved the local infrastructure and increased access to essential services for the residents.

 • A

  Not only did   

 • B

  Not only had

 • C

  Not only have

 • D

  Not only will

Câu 2 :

The less time I spend on social media, the _____ I am at home.

 • A

  smarter

 • B

  more productive        

 • C

  less urgent

 • D

  heavier

Câu 3 :

If her flat _____ space, she would have a dog.

 • A

  had many

 • B

  had a number of

 • C

  had got           

 • D

  had more

Câu 4 :

The ancient Egyptians _____ many gods and goddesses.

 • A

  hated

 • B

  worshipped  

 • C

  idolised

 • D

  adulterated

Câu 5 :

The Eiffel Tower is one of the most _____ structures in the world.

 • A

  eccentric

 • B

  strange           

 • C

  iconic 

 • D

  monotonous

Câu 6 :

She had been _____ to pursue her dreams despite facing numerous obstacles.

 • A

  copied

 • B

  motivated

 • C

  admired

 • D

  created

Câu 7 :

He must have been running late; otherwise, he _____ to let us know.

 • A

  would have called

 • B

  would never

 • C

  can’t have      

 • D

  could remember

Câu 8 :

The company experienced _____ consequences due to poor decision-making.

 • A

  desiring

 • B

  desirous

 • C

  undesirable    

 • D

  desirability

Câu 9 :

John's performance in the exam was better than _____.

 • A

  I thought it would                

 • B

  it would be

 • C

  I thought it would be

 • D

  would be

Câu 10 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

She was reluctant to try the new activity, but eventually agreed to give it a chance.

 • A

  unwilling

 • B

  doubtful

 • C

  hesitant          

 • D

   eager

Câu 11 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The audience was captivated by her humorous storytelling.

 • A

  praised

 • B

  enthralled      

 • C

  acclaimed

 • D

  criticised

Câu 12 :

correction in each of the following questions.

If I would have known that my flight was going to be cancelled, I would have packed my bags differently and wouldn't have missed my business meeting, but unfortunately, I didn't anticipate the disruption caused by the weather.

 • A

  would have known

 • B

  was going to be

 • C

  but

 • D

  caused

Câu 13 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

If I would have known that my flight was going to be cancelled, I would have packed mybags differently and wouldn't have missed my business meeting, but unfortunately, I didn't anticipate the disruption caused by the weather.

 • A

  would have known

 • B

  was going to be

 • C

  but

 • D

  caused by

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

_____ the development projects brought new job opportunities to the area, but they have also improved the local infrastructure and increased access to essential services for the residents.

 • A

  Not only did   

 • B

  Not only had

 • C

  Not only have

 • D

  Not only will

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đây là một câu đảo ngữ. Nếu để ý có thể thấy ở vế câu sau, trợ động từ được dùng là “have” nên ở vế câu đảo ngữ, ta cũng sẽ dùng trợ động từ “have”.

Câú trúc đảo ngữ Not only ... but also ...: Not only + trợ động từ + S + V, but S also V.

Not only have the development projects brought new job opportunities to the area, but they have also improved the local infrastructure and increased access to essential services for the residents.

(Các dự án phát triển không chỉ mang lại cơ hội việc làm mới cho khu vực mà còn cải thiện cơ sở hạ tầng địa phương và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người dân.)

Câu 2 :

The less time I spend on social media, the _____ I am at home.

 • A

  smarter

 • B

  more productive        

 • C

  less urgent

 • D

  heavier

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh tăng tiến: The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V.

The less time I spend on social media, the more priductive I am at home.

(Tôi càng dành ít thời gian trên mạng xã hội thì tôi càng năng suất hơn khi ở nhà.)

Câu 3 :

If her flat _____ space, she would have a dog.

 • A

  had many

 • B

  had a number of

 • C

  had got           

 • D

  had more

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 2 được dùng để diễn tả một tình huống không có thật ở hiện tại:

Cấu trúc: If + S + V quá khứ, S + would + V nguyên thể.

If her flat had more space, she would have a dog.

(Nếu căn hộ của cô ấy có nhiều không gian hơn, cô ấy sẽ nuôi một chú chó.)

Câu 4 :

The ancient Egyptians _____ many gods and goddesses.

 • A

  hated

 • B

  worshipped  

 • C

  idolised

 • D

  adulterated

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

hate (v): ghét

worship (v): thờ

idolise (v): thần tượng

adulterate (v): pha trộn

The ancient Egyptians worshipped many gods and goddesses.

(Người Hy Lạp cổ đại tôn thờ nhiều vị thần.)

 

Câu 5 :

The Eiffel Tower is one of the most _____ structures in the world.

 • A

  eccentric

 • B

  strange           

 • C

  iconic 

 • D

  monotonous

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

eccentric (adj): lập dị

strange (adj): lạ lùng

iconic (adj): mang tính biểu tượng

monotonous (adj): đơn điệu

The Eiffel Tower is one of the most iconic structures in the world.

(Tháp Eiffel là một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng nhất trên thế giới.)

Câu 6 :

She had been _____ to pursue her dreams despite facing numerous obstacles.

 • A

  copied

 • B

  motivated

 • C

  admired

 • D

  created

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

copy (v): sao chép

motivated (adj): có động lực

admire (v): ngưỡng mộ

create (v): tạo ra

She had been motivated to pursue her dreams despite facing numerous obstacles.

(Cô ấy có đầy động lực để theo đuổi những ước mơ cho dù sẽ phải đối mặt với nhiều chông gai.)

Câu 7 :

He must have been running late; otherwise, he _____ to let us know.

 • A

  would have called

 • B

  would never

 • C

  can’t have      

 • D

  could remember

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Must have + V3: hẳn là (được dùng để nói về một sự việc nào đó trong quá khứ dựa vao sự thật hoặc kinh nghiệm của bản thân)

Would have + V3: có lẽ đã (được dùng để nói về sự việc trong quá khứ, ai đó chọn làm nhưng vì điều kiệ không cho phép nên đã không làm.)

He must have been running late; otherwise, he would have called to let us know.

(Hẳn là anh ấy đang chạy bộ muộn; nếu không thì anh ấy đã gọi để nói cho chúng ta biết rồi.)

Câu 8 :

The company experienced _____ consequences due to poor decision-making.

 • A

  desiring

 • B

  desirous

 • C

  undesirable    

 • D

  desirability

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

desire (v): mong muốn

desirous (adj): muốn

undesirable (adj): không mong muốn

desirability (n): sự mong muốn

The company experienced undesirable consequences due to poor decision-making.

(Công ty đã phải hứng chịu những hậu quả không mong muốn từ việc đưa ra quyết định sai lầm.)

Câu 9 :

John's performance in the exam was better than _____.

 • A

  I thought it would                

 • B

  it would be

 • C

  I thought it would be

 • D

  would be

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

John's performance in the exam was better than I thought it would be.

(Phần thể hiện của John trong kì thi tốt hơn tôi nghĩ.)

Câu 10 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

She was reluctant to try the new activity, but eventually agreed to give it a chance.

 • A

  unwilling

 • B

  doubtful

 • C

  hesitant          

 • D

   eager

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

reluctant (adj): miễn cưỡng, không sẵn lòng >< eager (adj): háo hức

doubtful (adj): nghi ngờ

hesitant (adj): lưỡng lự

She was reluctant to try the new activity, but eventually agreed to give it a chance.

(Cô ấy miễn cưỡng tử hoạt động mới, nhưng rồi cũng đồng ý cho nó một cơ hội.)

Câu 11 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The audience was captivated by her humorous storytelling.

 • A

  praised

 • B

  enthralled      

 • C

  acclaimed

 • D

  criticised

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

captivate (v): thu hút = enthrall (v): làm cho ai đó thấy hứng thú

praise (v): cổ vũ

acclaim (v): cổ vũ công khai

critisise (v): chỉ trích

The audience was captivated by her humorous storytelling.

(Khá giả đã bị thu hút bởi lối kể chuyện hài hước của cô ấy.)

Câu 12 :

correction in each of the following questions.

If I would have known that my flight was going to be cancelled, I would have packed my bags differently and wouldn't have missed my business meeting, but unfortunately, I didn't anticipate the disruption caused by the weather.

 • A

  would have known

 • B

  was going to be

 • C

  but

 • D

  caused

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Câu điều kiện loại 3 (được dùng để diễn tả tình huống không có thật trong quá khứ) có công thức: If + S + had V3, S + would/could + have + V3.

Sửa: If had known that my flight was going to be cancelled, I would have packed my bags differently and wouldn't have missed my business meeting, but unfortunately, I didn't anticipate the disruption caused by the weather. (Nếu biết chuyến bay của tôi bị hủy, tôi đã đóng gói hành lý theo cách khác và đã không bỏ lỡ cuộc họp kinh doanh, nhưng thật không may, tôi đã không lường trước được sự gián đoạn do thời tiết gây ra.)

Câu 13 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

If I would have known that my flight was going to be cancelled, I would have packed mybags differently and wouldn't have missed my business meeting, but unfortunately, I didn't anticipate the disruption caused by the weather.

 • A

  would have known

 • B

  was going to be

 • C

  but

 • D

  caused by

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Câu điều kiện loại 3 (được dùng để diễn tả tình huống không có thật trong quá khứ) có công thức: If + S + had V3, S + would/could + have + V3.

Sửa: If had known that my flight was going to be cancelled, I would have packed my bags differently and wouldn't have missed my business meeting, but unfortunately, I didn't anticipate the disruption caused by the weather.

(Nếu biết chuyến bay của tôi bị hủy, tôi đã đóng gói hành lý theo cách khác và đã không bỏ lỡ cuộc họp kinh doanh, nhưng thật không may, tôi đã không lường trước được sự gián đoạn do thời tiết gây ra.)

close