Trắc nghiệm Từ vựng & Ngữ pháp Unit 2 Tiếng Anh 11 Friends Global

Đề bài

Câu 1 :

How long is it since John _______ collecting memorabilia?

 • A

  starts

 • B

  started

 • C

  has started

 • D

  had started

Câu 2 :

Peter _______ in Paris for 4 years, then he _______ to London and _______ there ever since.

 • A

  has lived – has moved – has been     

 • B

  lived – has moved – was    

 • C

  lived – moved – has been             

 • D

  had lived – moved – was

Câu 3 :

We _______ the housework all morning. That’s why we are exhausted.

 • A

  have cleaned

 • B

  have been cleaning           

 • C

  were cleaning

 • D

  cleaned

Câu 4 :

This camera helps you _______ a perfect image of the landscape you’re enjoying.

 • A

  arrest

 • B

  captivate

 • C

  capture

 • D

  catch

Câu 5 :

John enjoys designing and _______ his own clothes. He’s really practical.

 • A

  doing

 • B

  playing

 • C

  mending 

 • D

  making

Câu 6 :

Teenagers in our country are encouraged to do _______ as a pastime and good exercise.

 • A

  martial arts           

 • B

  a musical instrument 

 • C

  ballroom dancing

 • D

  fitness club

Câu 7 :

Mr. Pike is fond of decorating his own restaurant _______ the things he has collected.

 • A

  on

 • B

  in

 • C

  with

 • D

  by

Câu 8 :

We have read several books by J.K Rowling _______.

 • A

  from now on

 • B

  from then on

 • C

  so far

 • D

  last year

Câu 9 :

Don’t give this milk to lactose-_______ babies.

 • A

   tolerable

 • B

  intolerable

 • C

  intolerant

 • D

  tolerant

Câu 10 :

The dinner was a real _______. I wished we had gone to another restaurant.

 • A

  let-down         

 • B

  break-down               

 • C

  take-away

 • D

  put-away

Câu 11 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

When did John start studying Spanish?

 • A

  How long has John been studying Spanish?

 • B

  How long is it since John studied Spanish?

 • C

  How long is it since John has studied Spanish?

 • D

  How long did John spend studying Spanish?

Câu 12 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

Jack prefers going camping in the countryside to playing computer-based activities.

 • A

  Jack likes playing computer-based activities as much as camping in the countryside.

 • B

  Jack likes playing computer-based activities better than camping in the countryside.

 • C

  Jack would prefer camping in the countryside to computer-based activities.

 • D

  Jack would sooner go camping in the countryside than play computer-based activities. 

Câu 13 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I love playing tennis. I like doing martial arts even more.

 • A

  I prefer playing tennis to do doing martial arts.

 • B

  I would rather do martial arts than play tennis.

 • C

  I don’t think martial arts are as interesting as tennis.

 • D

  I like playing tennis as much as doing martial arts.

Câu 14 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Most vegetarians eat eggs. Vegans don’t eat eggs.

 • A

  Though vegans aren’t eating eggs, most vegetarians have.

 • B

  Whereas vegans eat no eggs, vegetarians eat a lot of eggs

 • C

  Although most vegetarians eat eggs, vegans aren’t.

 • D

  Unlike vegans, most vegetarians do eat eggs.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

How long is it since John _______ collecting memorabilia?

 • A

  starts

 • B

  started

 • C

  has started

 • D

  had started

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sau “Since” là một mệnh đề ở thì quá khứ đơn.

How long is it since John started collecting memorabilia?

(Đã bao lâu kể từ khi John bắt đầu sưu tập đồ mưu niệm?)

Câu 2 :

Peter _______ in Paris for 4 years, then he _______ to London and _______ there ever since.

 • A

  has lived – has moved – has been     

 • B

  lived – has moved – was    

 • C

  lived – moved – has been             

 • D

  had lived – moved – was

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Những sự việc “lived in Paris for 4 years” và “moved to London” là những sự việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ nên ta sẽ chia các động từ này ở dạng quá khứ đơn. Còn sự việc “has been there ever since” là sự việc bắt đầu trong quá khứ, đang tiếp tục ở hiện tại và có thể kéo dài trong tương lai nên ta sẽ chia ở thì hiện tại hoàn thành.

Công thức câu khẳng định ở thì quá khứ đơn: S + V-past.

Công thức câu khẳng định ở thì hiện tại hoàn thành: S + has/have + Vpp.

Peter lived in Paris for 4 years, then he moved to London and has been there ever since.

(Peter đã từng sống ở Paris 4 năm, sau đó anh ấy chuyển tới London và ở lại đây kể từ đó.)

Câu 3 :

We _______ the housework all morning. That’s why we are exhausted.

 • A

  have cleaned

 • B

  have been cleaning           

 • C

  were cleaning

 • D

  cleaned

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai và kết quả của hành động đó có lưu lại đến thời điểm hiện tại.

Trong tường hợp này, ta thấy vế câu sau chính là kết quả lưu lại đến hiện tại của hành động trong vế câu trước.

Công thức của câu khẳng định ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: S + have/has been + V-ing.

We have been cleaning the housework all morning. That’s why we are exhausted.

(Chúng tôi đã lau dọn căn nhà cả buổi sáng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang rất mệt.)

Câu 4 :

This camera helps you _______ a perfect image of the landscape you’re enjoying.

 • A

  arrest

 • B

  captivate

 • C

  capture

 • D

  catch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

arrest (v): bắt giữ

captivate (v): thu hút

capture (v): chụp lại

catch (v): bắt

This camera helps you capture a perfect image of the landscape you’re enjoying.

(Chiếc máy ảnh này sẽ giúp bạn chụp lại một bức ảnh hoàn hảo của phong cảnh mà bạn đang nhìn ngắm.)

Câu 5 :

John enjoys designing and _______ his own clothes. He’s really practical.

 • A

  doing

 • B

  playing

 • C

  mending 

 • D

  making

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

make clothes (v phr.): may quần áo

John enjoys designing and making his own clothes. He’s really practical.

(John thích thích tự thiết kế và may trang phục của chính mình. Anh ấy rất thực tế.)

Câu 6 :

Teenagers in our country are encouraged to do _______ as a pastime and good exercise.

 • A

  martial arts           

 • B

  a musical instrument 

 • C

  ballroom dancing

 • D

  fitness club

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

martial arts: võ thuật

a musical instrument: nhạc cụ

ballroom dancing: khiêu vũ

fitness club: câu lạc bộ thể hình

Teenagers in our country are encouraged to do martial arts as a pastime and good exercise.

(Thanh thiếu niên ở đất nước chúng tôi được khuyến khích tập võ thuật trong thời gian rảnh như là một hình thức tập thể dục lành mạnh.)

Câu 7 :

Mr. Pike is fond of decorating his own restaurant _______ the things he has collected.

 • A

  on

 • B

  in

 • C

  with

 • D

  by

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

decorate sth with sth: trang trí cái gì với/bằng cái gì

Mr. Pike is fond of decorating his own restaurant with the things he has collected.

(Ông Pike thích trang trí nhà hàng của mình bằng những thứ mà ông ấy sư tập được.)

Câu 8 :

We have read several books by J.K Rowling _______.

 • A

  from now on

 • B

  from then on

 • C

  so far

 • D

  last year

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

from now on: từ giờ trở đi

from then on: kể từ đó

so far: tính đến hiện tại

last year: năm trước

We have read several books by J.K Rowling so far.

(Tính đến hiện tại chúng ta đã được được vài cuốn sách của J.L Rowling.)

Câu 9 :

Don’t give this milk to lactose-_______ babies.

 • A

   tolerable

 • B

  intolerable

 • C

  intolerant

 • D

  tolerant

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

lactose-intolerant (adj): mắc chứng không dung nạp được lactose (một loại đường đôi có nhiều trong sữa động vật)

Don’t give this milk to lactose-intolerant babies.

(Đừng đưa sữa này cho những đứa trẻ mắc chứng không dung nạp được lactose.)

Câu 10 :

The dinner was a real _______. I wished we had gone to another restaurant.

 • A

  let-down         

 • B

  break-down               

 • C

  take-away

 • D

  put-away

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

break-down (n): sự thất bại

take-away (n): đồ ăn mang đi

put-away: quá trình xếp hàng hoá

The dinner was a real let-down. I wished we had gone to another restaurant.

(Bữa tối quả là một nỗi thất vọng. Tớ đã ước là chúng ta đến một nhà hàng khác.)

Câu 11 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

When did John start studying Spanish?

 • A

  How long has John been studying Spanish?

 • B

  How long is it since John studied Spanish?

 • C

  How long is it since John has studied Spanish?

 • D

  How long did John spend studying Spanish?

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc hỏi ai đó bắt đầu làm gì từ khi nào:

How did + S + start + V-ing/to-V?

Cấu trúc tương đương nghĩa với “How long”:

How long + thì hiện tại hoàn thành?

When did John start studying Spanish?

(John bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha từ khi nào?)

How long has John been studying Spanish?

(John học tiếng Tây Ban Nha được bao lâu rồi?)

 

Câu 12 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

Jack prefers going camping in the countryside to playing computer-based activities.

 • A

  Jack likes playing computer-based activities as much as camping in the countryside.

 • B

  Jack likes playing computer-based activities better than camping in the countryside.

 • C

  Jack would prefer camping in the countryside to computer-based activities.

 • D

  Jack would sooner go camping in the countryside than play computer-based activities. 

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hai cấu trúc nói về việc thích cái gì hơn cái gì:

Với Prefer ... to....:

S + prefer(s)+ V-ing + to + V-ing.

Với Would sooner ...than .....:

S + woud sooner + V nguyên thể + than + V nguyên thể.

Jack prefers going camping in the countryside to playing computer-based activities.

(Jack thích đi cắm trại ở vùng đồng quê hơn là chơi những trò chơi trên máy vi tính.)

Jack would sooner go camping in the countryside than play computer-based activities.

(Jack thích đi cắm trại ở vùng đồng quê hơn là chơi những trò chơi trên máy vi tính.)

 

Câu 13 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I love playing tennis. I like doing martial arts even more.

 • A

  I prefer playing tennis to do doing martial arts.

 • B

  I would rather do martial arts than play tennis.

 • C

  I don’t think martial arts are as interesting as tennis.

 • D

  I like playing tennis as much as doing martial arts.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc nói về việc thích cái gì hơn với would rather ... than ....:

S + would rather + V nguyên thể + than + V nguyên thể.

I love playing tennis. I like doing martial arts even more.

(Tôi thích chơi quần vợt. Tôi thậm chí còn thích tập võ hơn.)

I would rather do martial arts than play tennis.

(Tôi thích tập võ hơn chơi quần vợt.)

Câu 14 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Most vegetarians eat eggs. Vegans don’t eat eggs.

 • A

  Though vegans aren’t eating eggs, most vegetarians have.

 • B

  Whereas vegans eat no eggs, vegetarians eat a lot of eggs

 • C

  Although most vegetarians eat eggs, vegans aren’t.

 • D

  Unlike vegans, most vegetarians do eat eggs.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

"Unlike" là một giới từ, sau nó là một danh từ.

Most vegetarians eat eggs. Vegans don’t eat eggs.

(Hầu hết người ăn chay đều ăn trứng. Những người ăn thuần chay không ăn trứng.)

Unlike vegans, most vegetarians do eat eggs.

(Không giống những người ăn chay, những người ăn thuần chay không ăn trứng.)

close