Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 Tiếng Anh 11 Friends Global

Đề bài

Câu 1 :

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

  facsimile

 • B.

  transfer

 • C.

  spacious

 • D.

  fax

Câu 1.2
 • A.

  ready

 • B.

  friend

 • C.

  telephone

 • D.

  speedy

Câu 1.3
 • A.

  subscribe

 • B.

  facsimile

 • C.

  pride

 • D.

  provide

Câu 1.4
 • A.

  spacious

 • B.

  courteous

 • C.

  document

 • D.

  technology

Câu 1.5
 • A.

  commune

 • B.

  universal

 • C.

  punctuality

 • D.

  distribute

Câu 2 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Câu 2.1
 • A.

  technology

 • B.

  competitive

 • C.

  facsimile

 • D.

  document

Câu 2.2
 • A.

  courteous

 • B.

  subscribe

 • C.

  service

 • D.

  customer

Câu 2.3
 • A.

  transit

 • B.

  transmit 

 • C.

  transact

 • D.

  translate

Câu 2.4
 • A.

  capacity

 • B.

  communal

 • C.

  secure

 • D.

  animal

Câu 2.5
 • A.

  installation

 • B.

  disadvantage

 • C.

  dissatisfied

 • D.

  disappointed

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

  facsimile

 • B.

  transfer

 • C.

  spacious

 • D.

  fax

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

facsimile /fækˈsɪməli/                        

transfer /trænsˈfɜː(r)/

spacious /ˈspeɪʃəs/                  

fax /fæks/

Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /eɪ/, còn lại là /æ/.

Câu 1.2
 • A.

  ready

 • B.

  friend

 • C.

  telephone

 • D.

  speedy

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-ea, -e, -ee”

Lời giải chi tiết :

ready /ˈredi/

friend /frend/

telephone /ˈtelɪfəʊn/

speedy /ˈspiːdi/

Phần được gạch chân ở câu D phát âm là /iː/, còn lại là /e/.

Câu 1.3
 • A.

  subscribe

 • B.

  facsimile

 • C.

  pride

 • D.

  provide

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

subscribe /səbˈskraɪb/

facsimile /fækˈsɪməli/ 

pride /praɪd/

provide /prəˈvaɪd/

Phần được gạch chân ở câu B phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ/.

Câu 1.4
 • A.

  spacious

 • B.

  courteous

 • C.

  document

 • D.

  technology

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-c”

Lời giải chi tiết :

spacious /ˈspeɪʃəs/

courteous /ˈkɜːtiəs/

document /ˈdɒkjumənt/

technology /tekˈnɒlədʒi/

Phần được gạch chân ở câu A phát âm là /ʃ/, còn lại là /k/.

Câu 1.5
 • A.

  commune

 • B.

  universal

 • C.

  punctuality

 • D.

  distribute

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm “-u”

Lời giải chi tiết :

commune /ˈkɒmjuːn/

universal /ˌjuːnɪˈvɜːsl/

punctuality /ˌpʌŋktʃuˈæləti/

distribute /dɪˈstrɪbjuːt/

Phần được gạch chân ở câu C phát âm là /ʌ/, còn lại là /juː/.

Câu 2 :

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Câu 2.1
 • A.

  technology

 • B.

  competitive

 • C.

  facsimile

 • D.

  document

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3, 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

technology /tekˈnɒlədʒi/

competitive /kəmˈpetətɪv/

facsimile /fækˈsɪməli/

document /ˈdɒkjumənt/

Trọng âm của câu D rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.

Câu 2.2
 • A.

  courteous

 • B.

  subscribe

 • C.

  service

 • D.

  customer

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2,3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

courteous /ˈkɜːtiəs/

subscribe /səbˈskraɪb/ 

service /ˈsɜːvɪs/

customer /ˈkʌstəmə(r)/

Trọng âm của câu B rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.

Câu 2.3
 • A.

  transit

 • B.

  transmit 

 • C.

  transact

 • D.

  translate

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

transit /ˈtrænzɪt/

transmit /trænzˈmɪt/

transact /trænˈzækt/

translate /trænzˈleɪt/

Trọng âm của câu A rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.

Câu 2.4
 • A.

  capacity

 • B.

  communal

 • C.

  secure

 • D.

  animal

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2, 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

capacity /kəˈpæsəti/

communal /kəˈmjuːnl/

secure /sɪˈkjʊə(r)/

animal /ˈænɪml/

Trọng âm của câu D rơi vào âm 1, còn lại là âm 2.

Câu 2.5
 • A.

  installation

 • B.

  disadvantage

 • C.

  dissatisfied

 • D.

  disappointed

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

installation /ˌɪnstəˈleɪʃn/

disadvantage /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/

dissatisfied /dɪsˈsætɪsfaɪd/

disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

Trọng âm của câu C rơi vào âm 2, còn lại là âm 3.

close