Trắc nghiệm Từ vựng & Ngữ pháp Unit 1 Tiếng Anh 11 Friends Global

Đề bài

Câu 1 :

He _______ at the age of 60 and now he’s living on his pension.

 • A

  resigned

 • B

  retired

 • C

   retrained

 • D

   retreated

Câu 2 :

Jack _______ on his grandparents’ farm and he enjoyed his childhood there.

 • A

  brought up

 • B

  grew up

 • C

  settled down

 • D

  came into

Câu 3 :

Tom and Mary have just got _______ and they are getting ready for their wedding.

 • A

  married

 • B

  divorced

 • C

  split         

 • D

  engaged

Câu 4 :

When you are _______ your twenties, you are in perfect health to do whatever you want.

 • A

  of

 • B

  on

 • C

  in

 • D

  under

Câu 5 :

My family has lived in this village for many _______.

 • A

  categories

 • B

  descendants

 • C

  generations

 • D

  ancestors

Câu 6 :

Between 9 and 10 last night, I _______ a film on TV with my dear sister.

 • A

  enjoyed          

 • B

  had enjoyed

 • C

  was enjoying          

 • D

  had been enjoying

Câu 7 :

Jack _______ a car crash last weekend and has been in hospital since then.

 • A

  had had

 • B

  had

 • C

  used to have 

 • D

  has had

Câu 8 :

The two friends decided on a project, but they never got _______ with it.

 • A

  through 

 • B

  off

 • C

  over

 • D

  away

Câu 9 :

Little Pete is an adorable child. He _______ on very well with anyone around him.

 • A

  catches

 • B

  fits

 • C

  gets

 • D

  runs

Câu 10 :

After a while, John got used to _______ care of himself living in the dormitory.

 • A

  take

 • B

  being taken

 • C

  taking

 • D

  be taken

Câu 11 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

I was surprised at the profound changes my hometown had undergone over the two decades.

 • A

   negligible

 • B

  considerable

 • C

  noticeable      

 • D

  unavoidable

Câu 12 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Unless you keep your parents informed, they are likely to be more and more distrustful.

 • A

  doubtful         

 • B

  trustworthy         

 • C

   strict  

 • D

  lenient

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

He _______ at the age of 60 and now he’s living on his pension.

 • A

  resigned

 • B

  retired

 • C

   retrained

 • D

   retreated

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

resigned (v): từ chức

retired (v): nghỉ hưu

retrained (v) học, luấn luyện

retreated (v): rút lui

He retired at the age of 60 and now he’s living on his pension.

(Ông ấy nghỉ hưu ở tuổi 60 và hiện tại đang sống nhờ vào lương hưu của mình.)

Câu 2 :

Jack _______ on his grandparents’ farm and he enjoyed his childhood there.

 • A

  brought up

 • B

  grew up

 • C

  settled down

 • D

  came into

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

bring up: nuôi lớn

grow up: trưởng thành

settle down: an cư lập nghiệp

come into : thừa hưởng

Jack grew up on his grandparents’ farm and he enjoyed his childhood there.
(Jack lớn lên ở nông traị của ông bà cậu ấy và cậu đã rất tận hưởng tuổi thơ của mình nơi đây.)

Câu 3 :

Tom and Mary have just got _______ and they are getting ready for their wedding.

 • A

  married

 • B

  divorced

 • C

  split         

 • D

  engaged

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

get married (v phr.): kết hôn

get divorced (v phr.): ly hôn

split (v): chia ra, tách ra

get engaged (v phr.): đính hôn

Tom and Mary have just got get engaged and they are getting ready for their wedding.
(Tom và Marry vừa mới đính hôn và họ đang chuẩn bị cho lễ cưới.)

Câu 4 :

When you are _______ your twenties, you are in perfect health to do whatever you want.

 • A

  of

 • B

  on

 • C

  in

 • D

  under

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

in + tính từ sở hữu + twenties, thirties,...: ở trong độ tuổi 20, 30,…

When you are in your twenties, you are in perfect health to do whatever you want.

(Khi bạn ở trong độ tuổi 20, bạn có một sức khoẻ hoàn hảo để làm bất cứ điều gì bạn muốn.)

Câu 5 :

My family has lived in this village for many _______.

 • A

  categories

 • B

  descendants

 • C

  generations

 • D

  ancestors

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

categories (n): phạm trù, loại

descendants (n): hậu duệ

generations (n): thế hệ

ancestors (n): tổ tiên

My family has lived in this village for many generations.

(Gia đình tôi đã sống ở ngôi làng này qua nhiều thế hệ.)

Câu 6 :

Between 9 and 10 last night, I _______ a film on TV with my dear sister.

 • A

  enjoyed          

 • B

  had enjoyed

 • C

  was enjoying          

 • D

  had been enjoying

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả một hành động xảy ra ở một thời điểm nhất định trong quá khứ.

Công thức thì quá khứ tiếp diễn ở thể khẳng định: S + was/were + V-ing.

Between 9 and 10 last night, I was enjoying a film on TV with my dear sister.

(Trong khoảng 9-10 giờ tối qua, tôi đang xem một bộ phim trên TV cùng với em gái yêu quý của tôi.)

Câu 7 :

Jack _______ a car crash last weekend and has been in hospital since then.

 • A

  had had

 • B

  had

 • C

  used to have 

 • D

  has had

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

“Last weekend” là một dấu hiệu của thì quá khứ đơn nên câu này cần được chia ở thì quá khứ đơn.

Jack had a car crash last weekend and has been in hospital since then.

(Jack gặp một tại nạn xe hơi cuối tuần trước và anh ấy đang ở trong bệnh viện kể từ đó.)

Câu 8 :

The two friends decided on a project, but they never got _______ with it.

 • A

  through 

 • B

  off

 • C

  over

 • D

  away

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

get through with sth: hoàn thành việc gì

The two friends decided on a project, but they never got through with it.

(Hai người bạn quyết định chọn một dự án, nhưng họ chẳng bao giờ hoàn thành nó.)

Câu 9 :

Little Pete is an adorable child. He _______ on very well with anyone around him.

 • A

  catches

 • B

  fits

 • C

  gets

 • D

  runs

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

get on well with sb: hoà hợp, có mối quan hệ tốt với ai đó

Little Pete is an adorable child. He gets on very well with anyone around him.

(Bé Pete là một đứa trẻ dễ thương. Em ấy hoà hợp với bất cứ ai xung quanh mình.)

Câu 10 :

After a while, John got used to _______ care of himself living in the dormitory.

 • A

  take

 • B

  being taken

 • C

  taking

 • D

  be taken

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

be/get used to + V-ing: quen với việc gì

After a while, John got used to taking care of himself living in the dormitory.

(Sau một khoảng thời gian, John đã quen với việc tự chăm sóc bản thân khi sống trong kí túc xá.)

Câu 11 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

I was surprised at the profound changes my hometown had undergone over the two decades.

 • A

   negligible

 • B

  considerable

 • C

  noticeable      

 • D

  unavoidable

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

profound (adj): rõ ràng, sâu sắc >< negligible (adj): không rõ ràng, không đáng chú ý

considerable (adj): đáng để cân nhắc

noticeable (adj): đáng chú ý

unavoiable (adj): không thể tránh khỏi

I was surprised at the profound changes my hometown had undergone over the two decades.

(Tôi đã rất ngạc nhiên về những thay đổi lớn mà quê hương tôi đã từng trải qua trong vòng 2 thập kỉ.)

Câu 12 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Unless you keep your parents informed, they are likely to be more and more distrustful.

 • A

  doubtful         

 • B

  trustworthy         

 • C

   strict  

 • D

  lenient

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

distrustful (adj): không tin tưởng, nghi ngờ = doubtful (adj): đáng nghi

trustwworthy (adj): đáng tin cậy

strict (adj): nghiêm khắc

lenient (adj): nhân hậu, khoan dung

Unless you keep your parents informed, they are likely to be more and more distrustful.

(Trừ khi bạn thông báo cho bố mẹ mình, nếu không thì họ sẽ ngày càng nghi ngờ hơn.)

close