Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 7 Tiếng Anh 11 Friends Global

Đề bài

Câu 1 :

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

   advent           

 • B.

   advertise        

 • C.

   aboard            

 • D.

   anniversary

Câu 1.2
 • A.

   women           

 • B.

  men               

 • C.

   weekend         

 • D.

   recommend

Câu 1.3
 • A.

  charge            

 • B.

  large              

 • C.

   share              

 • D.

  bar

Câu 1.4
 • A.

   death            

 • B.

  clothes            

 • C.

  thing              

 • D.

  birthday

Câu 1.5
 • A.

   mature           

 • B.

   picture           

 • C.

  pasture           

 • D.

   adventure

Câu 2 :

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 2.1
 • A.

   little

 • B.

   devote

 • C.

   physics

 • D.

   woman

Câu 2.2
 • A.

   impossible

 • B.

   conditional            

 • C.

   professional

 • D.

   scientific

Câu 2.3
 • A.

  foreigner

 • B.

  develop

 • C.

  extremely

 • D.

  together

Câu 2.4
 • A.

   educate

 • B.

  prejudice

 • C.

   brilliant

 • D.

  position

Câu 2.5
 • A.

   husband     

 • B.

   children

 • C.

   award        

 • D.

   local

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

   advent           

 • B.

   advertise        

 • C.

   aboard            

 • D.

   anniversary

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ə/, /æ/

Lời giải chi tiết :

advent /ˈædvent/                                                

 advertise /ˈædvətaiz/

aboard /əˈbɔːd/                                                    

anniversary /ˌænɪˈvɜːsəri/        

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm thành /ə/, còn lại là /æ/

Câu 1.2
 • A.

   women           

 • B.

  men               

 • C.

   weekend         

 • D.

   recommend

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ə/, /e/

Lời giải chi tiết :

women /ˈwʊmən/                                  

men /men/

weekend /ˌwiːkˈend/                              

recommend /ˌrekəˈmend/

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm thành /ə/, còn lại là /e/

Câu 1.3
 • A.

  charge            

 • B.

  large              

 • C.

   share              

 • D.

  bar

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /e/, /ɑː/

Lời giải chi tiết :

charge /tʃɑːdʒ/                                        

large /lɑːdʒ/

share /ʃeə(r)/                                           

bar /bɑː(r)/

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm thành /e/, còn lại là /ɑː/

Câu 1.4
 • A.

   death            

 • B.

  clothes            

 • C.

  thing              

 • D.

  birthday

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ð/, /θ/

Lời giải chi tiết :

death /deθ/                                              

clothes /kləʊðz/

thing /θɪŋ/                                               

birthday /ˈbɜːθdeɪ/

Phần được gạch chân ở câu B được phát âm thành /ð/, còn lại là /θ/

Câu 1.5
 • A.

   mature           

 • B.

   picture           

 • C.

  pasture           

 • D.

   adventure

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /tʃʊə(r)/, /tʃə(r)/

Lời giải chi tiết :

mature /məˈtʃʊə(r)/                                 

picture /ˈpɪktʃə(r)/ 

pasture /ˈpɑːstʃə(r)/                                

adventure /ədˈventʃə(r)/         

Phần được gạch chân ở câu A được phát âm thành /tʃʊə(r)/, còn lại là /tʃə(r)/

Câu 2 :

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Câu 2.1
 • A.

   little

 • B.

   devote

 • C.

   physics

 • D.

   woman

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

little /ˈlɪtl/                                                 

devote /dɪˈvəʊt/

physics /ˈfɪzɪks/                                       

woman /ˈwʊmən/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Câu 2.2
 • A.

   impossible

 • B.

   conditional            

 • C.

   professional

 • D.

   scientific

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

impossible /ɪmˈpɒsəbl/                             

conditional /kənˈdɪʃənl/   

professional /prəˈfeʃənl/                          

scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 2

Câu 2.3
 • A.

  foreigner

 • B.

  develop

 • C.

  extremely

 • D.

  together

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

foreigner /ˈfɒrənə(r)/                             

 develop /dɪˈveləp/

extremely /ɪkˈstriːmli/                            

together /təˈɡeðə(r)/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2

Câu 2.4
 • A.

   educate

 • B.

  prejudice

 • C.

   brilliant

 • D.

  position

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

educate /ˈedʒukeɪt/                                  

prejudice /ˈpredʒudɪs/

brilliant /ˈbrɪliənt/                                     

position /pəˈzɪʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

Câu 2.5
 • A.

   husband     

 • B.

   children

 • C.

   award        

 • D.

   local

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Trọng âm của từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

husband /ˈhʌzbənd/                                 

children /ˈtʃɪldrən/

award /əˈwɔːd/                                        

local /ˈləʊkl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1

close