Trắc nghiệm Từ vựng & Ngữ pháp Unit 3 Tiếng Anh 11 Friends Global

Đề bài

Câu 1 :

She fancies _____ her hand at painting, and therefore she is going to enrol in an art class.

 • A

  to try

 • B

  to have tried

 • C

  trying

 • D

  that she tries

Câu 2 :

Without her support, I _____ my overseas study.

 • A

  hadn’t completed      

 • B

  wouldn’t have completed      

 • C

  will soon complete   

 • D

  didn’t complete

Câu 3 :

Some experts point to the importance of _____ children make their own decisions.

 • A

  allowing         

 • B

  to let

 • C

  to allow 

 • D

  letting

Câu 4 :

Parents can set their children up for success and help them become _____ in sports and in life.

 • A

  winning

 • B

  winners

 • C

  won

 • D

  win

Câu 5 :

After a long and _____ day at work, all I wanted to do was relax and unwind.

 • A

  enjoyable     

 • B

  unforgettable

 • C

  memorable   

 • D

  exhausting

Câu 6 :

Excessive exposure to electronic devices, which _____ large amounts of blue light, keeps us awake.

 • A

  reduce

 • B

  emit

 • C

  digest

 • D

  filter

Câu 7 :

Implementing effective time management strategies can significantly enhance _____ in this office.

 • A

  production

 • B

  productivity       

 • C

  producer

 • D

  reproduction

Câu 8 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Though he heard the loud crash, he didn't bat an eyelid and continued reading his book.

 • A

  ignited

 • B

  reacted                   

 • C

  blinked         

 • D

  frowned

Câu 9 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

He paid for his dinner on the nail, handing exact change to the waiter.

 • A

  without reservation    

 • B

  without delay

 • C

  in default

 • D

  in time

Câu 10 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

I couldn't go to the party as I had to finish an important project for work.

 • A

  Since nobody wanted me to attend the party, I focused on an important project for work.

 • B

  I wasn’t able to attend the party because I had to get an important project for work done.

 • C

  I would have presented myself at the party in the event of an important project for work.

 • D

  I chose not to go to the party despite an important project for work.

Câu 11 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

In most discussions of cultural diversity, attention has focused only on explicit aspects.

 • A

  Other important factors haven't been neglected in most discussions of cultural diversity.

 • B

  Explicit aspects have stopped receiving exclusive attention in the case of cultural diversity.

 • C

  People have lost interest in explicit aspects when talking about cultural diversity.

 • D

  The majority of discussions on cultural diversity only consider explicit aspects.

Câu 12 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I’d love to learn German. I really haven’t got time.

 • A

  Because I really haven’t got time, I’d love to learn German.

 • B

  I really haven’t got time; therefore, I’d love to learn German.

 • C

  I’d love to learn German; however, I haven’t got time.

 • D

  I really haven’t got time; as a result, I’d not love to learn German.

Câu 13 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I ate the soup. After that, I realised I had forgotten to give my little sister some of it.

 • A

  Only after eating the soup did I realise I had forgotten to give my little sister some of it.

 • B

  As soon as I realised I had forgotten to give my little sister some of the soup, I ate it.

 • C

  When I ate the soup, I realised I had forgotten to give my little sister some of it.

 • D

  Hardly had I forgotten to give my little sister some of the soup when I ate it.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

She fancies _____ her hand at painting, and therefore she is going to enrol in an art class.

 • A

  to try

 • B

  to have tried

 • C

  trying

 • D

  that she tries

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

fancy + V-ing: thích làm gì

try one’s hand at V-ing: thử làm cái gì lần đầu

She fancies trying her hand at painting, and therefore she is going to enrol in an art class.

(Cô ấy muốn thử vẽ, và vì vậy cô ấy sẽ đăng kí vào lớp nghệ thuật.)

Câu 2 :

Without her support, I _____ my overseas study.

 • A

  hadn’t completed      

 • B

  wouldn’t have completed      

 • C

  will soon complete   

 • D

  didn’t complete

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện loại 3 diễn tả tình huống không có thật trong quá khứ. Cấu trúc của câu điều kiện loại 3:

If + Quá khứ hoàn thành, S + would/could… + have + V3.

Without her support, I  wouldn’t have complete my overseas study.

(Nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy, tôi đã không thể hoàn thành chương trình du học của mình.)

Câu 3 :

Some experts point to the importance of _____ children make their own decisions.

 • A

  allowing         

 • B

  to let

 • C

  to allow 

 • D

  letting

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Động từ đứng sau giới từ luôn ở dạng V-ing.

let sb + V nguyên thể: để ai đó làm gì

Ta không dùng “allow” trong trường hợp này bởi cấu trúc: allow sb + to V

Some experts point to the importance of letting children make their own decisions.

(Một vài chuyên gia cho rằng rất quan trọng khi cho phép trẻ em tự đưa ra quyết định.)

Câu 4 :

Parents can set their children up for success and help them become _____ in sports and in life.

 • A

  winning

 • B

  winners

 • C

  won

 • D

  win

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

become + N: trở thành ai/cái gì

Parents can set their children up for success and help them become winners in sports and in life.

(Bố mẹ có thể hỗ trợ để con trẻ đạt được thành công và giúp các em trở thành những người chiến thắng trong thể thao lẫn cuộc sống.)

Câu 5 :

After a long and _____ day at work, all I wanted to do was relax and unwind.

 • A

  enjoyable     

 • B

  unforgettable

 • C

  memorable   

 • D

  exhausting

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

enjoyable (adj): vui vẻ

unforgettable (adj): không thể quên

memorable (adj): đáng nhớ

exhausting (adj): kiệt sức, mệt mỏi

After a long and exhausting day at work, all I wanted to do was relax and unwind.

(Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tất cả những gì tôi muốn là thư giãn và thả lỏng.)

Câu 6 :

Excessive exposure to electronic devices, which _____ large amounts of blue light, keeps us awake.

 • A

  reduce

 • B

  emit

 • C

  digest

 • D

  filter

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

reduce (v): làm giảm

emit (v): phát ra, thải ra

digest (v): tiêu hoá

filter (v): lọc

Excessive exposure to electronic devices, which emit large amounts of blue light, keeps us awake.

(Tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị điện tử, những thứ phát ra lượng lớn ánh sáng xanh, khiến chúng ta tỉnh táo.)

Câu 7 :

Implementing effective time management strategies can significantly enhance _____ in this office.

 • A

  production

 • B

  productivity       

 • C

  producer

 • D

  reproduction

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

production (n): sự sản xuất

productivity (v): năng suất

producer (n): nhà sản xuất

reproduction (n): sự tái sản xuất

Implementing effective time management strategies can significantly enhance productivity in this office.

(Thực hiện các chiến lược quản lý thời gian hiệu quả có thể nâng cao năng suất trong văn phòng này một cách đáng kể.)

Câu 8 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Though he heard the loud crash, he didn't bat an eyelid and continued reading his book.

 • A

  ignited

 • B

  reacted                   

 • C

  blinked         

 • D

  frowned

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

not bat an eye: không hề chớp mắt (dùng để nói về ai đó không thể tỏ ra bất kì sự lo lắng hay bất ngờ nào khi gặp tình huống không ngờ tới.) >< react (v): phản ứng

ignite (v): bốc cháy

blink (v): nháy mắt

frown (v): nhăn mặt

Though he heard the loud crash, he didn't bat an eyelid and continued reading his book.

(Mặc dù nghe thấy tiếng động lớn từ một vụ tai nạn nhưng anh ta chẳng hề phản ứng gì và cứ tiếp tục đọc sách.)

Câu 9 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

He paid for his dinner on the nail, handing exact change to the waiter.

 • A

  without reservation    

 • B

  without delay

 • C

  in default

 • D

  in time

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

on the nail: ngay lập tức = without delay: không hề trì hoãn

without reservation: hoàn toàn

in default: sai hẹn trả nợ

in time: kịp lúc

He paid for his dinner on the nail, handing exact change to the waiter.

(Anh ta ngay lập tức trả tiền cho bữa tối của mình, đưa chính xác số tiền lẻ cho người phục vụ.)

Câu 10 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

I couldn't go to the party as I had to finish an important project for work.

 • A

  Since nobody wanted me to attend the party, I focused on an important project for work.

 • B

  I wasn’t able to attend the party because I had to get an important project for work done.

 • C

  I would have presented myself at the party in the event of an important project for work.

 • D

  I chose not to go to the party despite an important project for work.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

I couldn't go to the party as I had to finish an important project for work.

(Tôi đã không thể đến bữa tiệc bởi vì tôi phải hoàn thành một dự án quan trọng cho công việc.)

I wasn’t able to attend the party because I had to get an important project for work done.

(Tôi không thể tham gia bữa tiệc bởi vì tôi phải hoàn thành một dự án quan trọng cho công việc.)

couldn’t = wasn’t able to: không thể

as = because: bởi vì

finish = get sth done: hoàn thành

Câu 11 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

In most discussions of cultural diversity, attention has focused only on explicit aspects.

 • A

  Other important factors haven't been neglected in most discussions of cultural diversity.

 • B

  Explicit aspects have stopped receiving exclusive attention in the case of cultural diversity.

 • C

  People have lost interest in explicit aspects when talking about cultural diversity.

 • D

  The majority of discussions on cultural diversity only consider explicit aspects.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

In most discussions of cultural diversity, attention has focused only on explicit aspects.

(Trong hầu hết các cuộc thảo luận về đa dạng văn hoá, sự chú ý luôn tập trung vào bề nổi.)

The majority of discussions on cultural diversity only consider explicit aspects.

(Phần lớn những cuộc thảo luận về đa dạng văn hoá chỉ xem xét những bề nổi.)

Câu 12 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I’d love to learn German. I really haven’t got time.

 • A

  Because I really haven’t got time, I’d love to learn German.

 • B

  I really haven’t got time; therefore, I’d love to learn German.

 • C

  I’d love to learn German; however, I haven’t got time.

 • D

  I really haven’t got time; as a result, I’d not love to learn German.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

I’d love to learn German. I really haven’t got time.

(Tôi thích học tiếng Đức. Tôi thật sự không có thời gian.)

I’d love to learn German; however, I haven’t got time.

(Tôi rất thích học tiếng Đức; tuy nhiên, tôi không có thời gian.)

Câu 13 :

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I ate the soup. After that, I realised I had forgotten to give my little sister some of it.

 • A

  Only after eating the soup did I realise I had forgotten to give my little sister some of it.

 • B

  As soon as I realised I had forgotten to give my little sister some of the soup, I ate it.

 • C

  When I ate the soup, I realised I had forgotten to give my little sister some of it.

 • D

  Hardly had I forgotten to give my little sister some of the soup when I ate it.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

I ate the soup. After that, I realised I had forgotten to give my little sister some of it.

(Tôi đã ăn canh. Sau đó tôi mới nhận ra rằng mình đã quên không để lại cho em gái một ít.)

Only after eating the soup did I realise I had forgotten to give my little sister some of it.

(Chỉ sau khi ăn xong canh tôi mới nhận ra rằng mình đã quên không để lại cho em gái một ít.)

close