Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 6 Tiếng Anh 11 Friends Global

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer whose main stress is different from the others. 

Câu 1.1
 • A.

  ambition

 • B.

  honesty

 • C.

  sympathy

 • D.

  realism

Câu 1.2
 • A.

  intelligence

 • B.

  maturity

 • C.

  optimism

 • D.

  impatient

Câu 1.3
 • A.

  serious

 • B.

  generous

 • C.

  punctual

 • D.

  creative

Câu 1.4
 • A.

  ambitious

 • B.

  cheerfulness

 • C.

  flexible

 • D.

  modesty

Câu 1.5
 • A.

  loyalty

 • B.

  mature

 • C.

  stubbornness

 • D.

  confident

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer whose main stress is different from the others. 

Câu 1.1
 • A.

  ambition

 • B.

  honesty

 • C.

  sympathy

 • D.

  realism

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

ambition /æmˈbɪʃn/

honesty /ˈɒnəsti/

sympathy /ˈsɪmpəθi/

realism /ˈriːəlɪzəm/

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn A

Câu 1.2
 • A.

  intelligence

 • B.

  maturity

 • C.

  optimism

 • D.

  impatient

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

intelligence /ɪnˈtelɪdʒəns/

maturity /məˈtʃʊərəti/

optimism /ˈɒptɪmɪzəm/

impatient /ɪmˈpeɪʃnt/

Phương án C có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Chọn C

Câu 1.3
 • A.

  serious

 • B.

  generous

 • C.

  punctual

 • D.

  creative

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

serious /ˈsɪəriəs/

generous /ˈdʒenərəs/

punctual /ˈpʌŋktʃuəl/

creative /kriˈeɪtɪv/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 1.4
 • A.

  ambitious

 • B.

  cheerfulness

 • C.

  flexible

 • D.

  modesty

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

ambitious /æmˈbɪʃəs/

cheerfulness /ˈtʃɪəflnəs/

flexible /ˈfleksəbl/

modesty /ˈmɒdəsti/

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 1.5
 • A.

  loyalty

 • B.

  mature

 • C.

  stubbornness

 • D.

  confident

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

loyalty /ˈlɔɪəlti/

mature /məˈtʃʊə(r)/

stubbornness /ˈstʌbənnəs/

confident /ˈkɒnfɪdənt/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

close