Trắc nghiệm Bài 7. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực - Sinh 10 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đặc điểm nào sau đây không phải của tế bào nhân sơ?

 • A

  Có kích thước nhỏ

 • B

  Nhân chưa có màng bọc

 • C

  Không có các bào quan như bộ máy Gôngi, lưới nội chất

 • D

  Không có chứa phân tử AND

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

  

Câu hỏi 2 :

Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là:

 • A

  Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân

 • B

  Màng sinh chất, các bào quan, vùng nhân

 • C

  Tế bào chất, vùng nhân, các bào quan   

 • D

  Nhân phân hoá, các bào quan, màng sinh chất

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là: Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân 

Câu hỏi 3 :

Thành phần nào sau đây không có ở cấu tạo của tế bào vi khuẩn?

 • A

  Vỏ nhày

 • B

  Màng sinh chất

 • C

  Mạng lưới nội chất

 • D

  Lông roi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Mạng lưới nội chất chỉ có ở tế bào nhân thực

Câu hỏi 4 :

Phát biểu sau đây không đúng khi nói về vi khuẩn là:

 • A

  Cơ thể đơn bào, tế bào có nhân sơ

 • B

  Bên ngoài tế bào có lớp vỏ nhày và có tác dụng bảo vệ

 • C

  Dạng sống chưa có cấu tạo tế bào

 • D

  Trong tế bào chất có chứa ribôxôm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Phát biểu sau đây không đúnglà: 

Vi khuẩn là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào

Câu hỏi 5 :

Lông và roi có chức năng là

 • A

  Roi, lông đều giúp tế bào di chuyển.

 • B

  Roi di chuyển, lông bám trên bề mặt tế bào chủ.

 • C

  Lông di chuyển, roi bám trên bề mặt.  

 • D

  Lông có tính kháng nguyên.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Roi di chuyển, lông bám trên bề mặt tế bào chủ.

Câu hỏi 6 :

Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản nên toàn bộ mọi cơ thể sinh vật. Thế giới sống được cấu tạo từ các loại tế bào nào?

 • A

  Tế bào nhân sơ, tế bào động vật

 • B

  Tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực

 • C

  Tế bào động vật, tế bào thực vật, tế bào nhân thực

 • D

  Tế bào động vật, tế bào thực vật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản nên toàn bộ mọi cơ thể sinh vật. Thế giới sống được cấu tạo từ các loại tế bào: Tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực

Câu hỏi 7 :

Xét các bào quan sau

 1. Trung thể 2. Lưới nội chất    3.ribosome 4. Lục lạp   
 2. Ti thể       6.Bộ máy Golgi      7. Nhân

Số lượng bào quan chứa vật chất di truyền là

 • A

  3

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  1

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Bào quan chứa vật chất di truyền là: (5) Ti thể, (7) Nhân

Câu hỏi 8 :

Cho các thành phần sau

 1.   Ti thể
 2.   Trung thể
 3.   Màng sinh chất
 4.   Lục lạp
 5.   Nhân tế bào
 6.   Vùng nhân
 7.   Thành tế bào cellulose

Những cấu trúc có ở tế bào động vật là?

 • A

  3

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Các bào quan có ở tế bào động vật là: (1), (2), (3), (5)

Câu hỏi 9 :

Tế bào chất ở sinh vật nhân thực chứa

 • A

  các bào quan không có màng bao bọc  

 • B

  chỉ chứa ribosome và nhân tế bào

 • C

  chứa tương bào và nhân tế bào

 • D

  hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc và khung xương tế bào

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Tế bào chất ở sinh vật nhân thực chứa hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc và khung xương tế bào

Câu hỏi 10 :

Trong tế bào bào quan có kích thước nhỏ nhất là

 • A

  ti thể 

 • B

  trung tử

 • C

  lục lạp

 • D

  ribosome

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Trong tế bào bào quan có kích thước nhỏ nhất là ribosome

Câu hỏi 11 :

Đặc điểm nào sau đây không đúng đối với tế bào nhân sơ?

 • A

  Chưa có màng nhân

 • B

  Không có thành tế bào

 • C

  Không có các bào quan có màng bọc

 • D

  Kích thước nhỏ bé

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

     

close