Trắc nghiệm Bài 12. Thông tin giữa các tế bào - Sinh 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Sự truyền tín hiệu bên trong tế bào

 • A

  là sự chuyển đổi tín hiệu giữa các phân tử trong tế bào với môi trường.

 • B

  là sự chuyển đổi thông tin di truyền giữa tế bào và tế bào.

 • C

  là sự chuyển đổi tín hiệu giữa các phân tử trong con đường truyền tin tế bào.

 • D

  là sự chuyển đổi tín hiệu giữa các phân tử trong con đường truyền tin tế bào.

Câu 2 :

Tế bào tiếp nhận tín hiệu bằng:

 • A

  các protein thụ thể trên màng tế bào.

 • B

  các protein thụ thể trên màng tế bào hoặc thụ thể nằm trong tế bào chất.

 • C

  các kênh protein trên màng tế bào hoặc thụ thể nằm trong tế bào chất.

 • D

  các protein thụ thể nằm trong tế bào chất.

Câu 3 :

Truyền tin cục bộ:

 • A

  Duy nhất một tế bào có thể đồng thời tiếp nhận và đáp ứng với nhiều phân tử truyền tin được tạo ra từ một tế bào duy nhất ở gần chúng.

 • B

  Nhiều tế bào có thể đồng thời tiếp nhận và đáp ứng với nhiều phân tử truyền tin được tạo ra từ nhiều tế bào.

 • C

  Nhiều tế bào có thể tiếp nhận và đáp ứng với duy nhất một phân tử truyền tin được tạo ra từ một tế bào duy nhất ở gần chúng.

 • D

  Nhiều tế bào có thể đồng thời tiếp nhận và đáp ứng với nhiều phân tử truyền tin được tạo ra từ một tế bào duy nhất ở gần chúng.

Câu 4 :

Truyền tin trực tiếp:

 • A

  Theo hình thức cho - nhận, trong đó một tế bào tiết ra phân tử truyền tin và liên kết trực tiếp với thụ thể của tế bào khác.

 • B

  Theo hình thức trao đổi chéo, trong đó một tế bào tiết ra phân tử truyền tin và liên kết trực tiếp với thụ thể của tế bào khác và ngược lại.

 • C

  Theo hình thức trực tiếp, các tế bào liên kết trực tiếp thông tin thông qua các phân tử hóa học.

 • D

  Theo hình thức gián tiếp, các tế bào liên kết trực tiếp thông tin thông qua các phân tử hóa học.

Câu 5 :

Con đường truyền tin của phân tử gồm các bước chính:

 • A

  Tiếp nhận Truyền tin Đáp ứng

 • B

  Tiếp nhận Đáp ứng

 • C

  Truyền tin Tiếp nhận Đáp ứng

 • D

  Truyền tin Đáp ứngTiếp nhận

Câu 6 :

Con đường truyền tín hiệu là:

 • A

  Quá trình ở đó tín hiệu trên bề mặt tế bào được chuyển thành dạng thông tin hóa học.

 • B

  Quá trình ở đó tín hiệu trên bề mặt tế bào được chuyển thành một đáp ứng tế bào đặc thù thường gồm một chuỗi các bước.

 • C

  Quá trình chuyển đổi tín hiệu của tế bào

 • D

  Quá trình tiếp nhận của tế bào với các phân tử truyền tin.

Câu 7 :

Chất truyền tin gồm 2 loại chính đó là:

 • A

  phân tử ưa nước (hydrophilic), phân tử kỵ nước (hydrophobic)

 • B

  Hormone và nước

 • C

  Enzyme và một số muối hòa tan

 • D

  Phân tử hữu cơ kích thước lớn.

Câu 8 :

Chất truyền tin là:

 • A

  các chất hoá học làm nhiệm vụ  mà đích của chúng là các tế bào liền kề và ở xa

 • B

  các chất hoá học liên kết giữa các tế bào làm nhiệm vụ  mà đích của chúng là các tế bào liền kề

 • C

  các chất hoá học làm nhiệm vụ truyền tin mà đích của chúng là các tế bào liền kề và ở xa

 • D

   các chất hoá học làm nhiệm vụ  mà đích của chúng là các tế bào liền kề và ở xa

   

Câu 9 :

Cho các phát biểu sau:

1) Giúp các tế bào trao đổi thông tin qua lại với nhau

2) Giúp các tế bào đáp ứng lại với các kích thích của môi trường ngoại bào 

3) Giúp các tế bào truyền đạt, sao chép thông tin di truyền

4) Giúp tế bào nhân lên, thay thế các tế bào bị thương, già chết.

Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của quá trình truyền tin tế bào?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 10 :

Trong quá trình truyền thông tin giữa các tế bào, phân tử tín hiệu làm biến đổi hình dạng của thụ thể ở giai đoạn:

 • A

  Đáp ứng

 • B

  Truyền tin

 • C

  Tiếp nhận

 • D

  Dung hợp

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sự truyền tín hiệu bên trong tế bào

 • A

  là sự chuyển đổi tín hiệu giữa các phân tử trong tế bào với môi trường.

 • B

  là sự chuyển đổi thông tin di truyền giữa tế bào và tế bào.

 • C

  là sự chuyển đổi tín hiệu giữa các phân tử trong con đường truyền tin tế bào.

 • D

  là sự chuyển đổi tín hiệu giữa các phân tử trong con đường truyền tin tế bào.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

  

Câu 2 :

Tế bào tiếp nhận tín hiệu bằng:

 • A

  các protein thụ thể trên màng tế bào.

 • B

  các protein thụ thể trên màng tế bào hoặc thụ thể nằm trong tế bào chất.

 • C

  các kênh protein trên màng tế bào hoặc thụ thể nằm trong tế bào chất.

 • D

  các protein thụ thể nằm trong tế bào chất.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

  

Câu 3 :

Truyền tin cục bộ:

 • A

  Duy nhất một tế bào có thể đồng thời tiếp nhận và đáp ứng với nhiều phân tử truyền tin được tạo ra từ một tế bào duy nhất ở gần chúng.

 • B

  Nhiều tế bào có thể đồng thời tiếp nhận và đáp ứng với nhiều phân tử truyền tin được tạo ra từ nhiều tế bào.

 • C

  Nhiều tế bào có thể tiếp nhận và đáp ứng với duy nhất một phân tử truyền tin được tạo ra từ một tế bào duy nhất ở gần chúng.

 • D

  Nhiều tế bào có thể đồng thời tiếp nhận và đáp ứng với nhiều phân tử truyền tin được tạo ra từ một tế bào duy nhất ở gần chúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

   

Câu 4 :

Truyền tin trực tiếp:

 • A

  Theo hình thức cho - nhận, trong đó một tế bào tiết ra phân tử truyền tin và liên kết trực tiếp với thụ thể của tế bào khác.

 • B

  Theo hình thức trao đổi chéo, trong đó một tế bào tiết ra phân tử truyền tin và liên kết trực tiếp với thụ thể của tế bào khác và ngược lại.

 • C

  Theo hình thức trực tiếp, các tế bào liên kết trực tiếp thông tin thông qua các phân tử hóa học.

 • D

  Theo hình thức gián tiếp, các tế bào liên kết trực tiếp thông tin thông qua các phân tử hóa học.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  

Câu 5 :

Con đường truyền tin của phân tử gồm các bước chính:

 • A

  Tiếp nhận Truyền tin Đáp ứng

 • B

  Tiếp nhận Đáp ứng

 • C

  Truyền tin Tiếp nhận Đáp ứng

 • D

  Truyền tin Đáp ứngTiếp nhận

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  

Câu 6 :

Con đường truyền tín hiệu là:

 • A

  Quá trình ở đó tín hiệu trên bề mặt tế bào được chuyển thành dạng thông tin hóa học.

 • B

  Quá trình ở đó tín hiệu trên bề mặt tế bào được chuyển thành một đáp ứng tế bào đặc thù thường gồm một chuỗi các bước.

 • C

  Quá trình chuyển đổi tín hiệu của tế bào

 • D

  Quá trình tiếp nhận của tế bào với các phân tử truyền tin.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  

 

   

Câu 7 :

Chất truyền tin gồm 2 loại chính đó là:

 • A

  phân tử ưa nước (hydrophilic), phân tử kỵ nước (hydrophobic)

 • B

  Hormone và nước

 • C

  Enzyme và một số muối hòa tan

 • D

  Phân tử hữu cơ kích thước lớn.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

   

Câu 8 :

Chất truyền tin là:

 • A

  các chất hoá học làm nhiệm vụ  mà đích của chúng là các tế bào liền kề và ở xa

 • B

  các chất hoá học liên kết giữa các tế bào làm nhiệm vụ  mà đích của chúng là các tế bào liền kề

 • C

  các chất hoá học làm nhiệm vụ truyền tin mà đích của chúng là các tế bào liền kề và ở xa

 • D

   các chất hoá học làm nhiệm vụ  mà đích của chúng là các tế bào liền kề và ở xa

   

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

   

Câu 9 :

Cho các phát biểu sau:

1) Giúp các tế bào trao đổi thông tin qua lại với nhau

2) Giúp các tế bào đáp ứng lại với các kích thích của môi trường ngoại bào 

3) Giúp các tế bào truyền đạt, sao chép thông tin di truyền

4) Giúp tế bào nhân lên, thay thế các tế bào bị thương, già chết.

Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của quá trình truyền tin tế bào?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

   

Câu 10 :

Trong quá trình truyền thông tin giữa các tế bào, phân tử tín hiệu làm biến đổi hình dạng của thụ thể ở giai đoạn:

 • A

  Đáp ứng

 • B

  Truyền tin

 • C

  Tiếp nhận

 • D

  Dung hợp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

       

close