Trắc nghiệm Bài 1. Giới thiệu chương trình môn Sinh học, Sinh học và sự phát triển bền vững - Sinh 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Ý nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của sinh học trong phát triển kinh tế?​

 • A

  Cung cấp các kiến thức, công nghệ xử lí ô nhiễm và cải tạo môi trường.

 • B

  Tạo ra những giống cây trồng và vật nuôi có năng suất và chất lượng cao.

 • C

  Đưa ra các biện pháp nhằm kiểm soát sự phát triển dân số cả về chất lượng và số lượng.

 • D

  Góp phần xây dựng chính sách môi trường.

Câu 2 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép nối thông tin ở 2 cột với nhau sao cho phù hợp.

Giảng dạy và nghiên cứu bao gồm các ngành:

Sản xuất bao gồm các ngành:

Chăm sóc sức khỏe bao gồm các ngành:

Hoạch định chính sách:

Công nghệ sinh học, khai thác thủy sản, sinh học ứng dụng,...

Y đa khoa, y tế cộng đồng, hóa dược,...

Quản lí thủy sản, lâm nghiệp đô thị, tổ chức và quản lí y tế, …

Chế biến thực phẩm, trồng trọt, chăn nuôi,...

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ý nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của sinh học trong phát triển kinh tế?​

 • A

  Cung cấp các kiến thức, công nghệ xử lí ô nhiễm và cải tạo môi trường.

 • B

  Tạo ra những giống cây trồng và vật nuôi có năng suất và chất lượng cao.

 • C

  Đưa ra các biện pháp nhằm kiểm soát sự phát triển dân số cả về chất lượng và số lượng.

 • D

  Góp phần xây dựng chính sách môi trường.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Sinh học trong phát triển kinh tế

+ Cung cấp kiến thức vận dụng vào việc khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế.

+ Tạo ra những giống cây trồng và vật nuôi có năng suất và chất lượng cao; các chế phẩm sinh học có giá trị.     

Lời giải chi tiết :

Sinh học giúp tạo ra những giống cây trồng và vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, các chế phẩm sinh học có giá trị.

Câu 2 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép nối thông tin ở 2 cột với nhau sao cho phù hợp.

Giảng dạy và nghiên cứu bao gồm các ngành:

Sản xuất bao gồm các ngành:

Chăm sóc sức khỏe bao gồm các ngành:

Hoạch định chính sách:

Công nghệ sinh học, khai thác thủy sản, sinh học ứng dụng,...

Y đa khoa, y tế cộng đồng, hóa dược,...

Quản lí thủy sản, lâm nghiệp đô thị, tổ chức và quản lí y tế, …

Chế biến thực phẩm, trồng trọt, chăn nuôi,...

Đáp án

Giảng dạy và nghiên cứu bao gồm các ngành:

Y đa khoa, y tế cộng đồng, hóa dược,...

Sản xuất bao gồm các ngành:

Chăm sóc sức khỏe bao gồm các ngành:

Quản lí thủy sản, lâm nghiệp đô thị, tổ chức và quản lí y tế, …

Hoạch định chính sách:

Chế biến thực phẩm, trồng trọt, chăn nuôi,...

close