Trắc nghiệm Bài 16. Công nghệ tế bào - Sinh 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Công nghệ tế bào là

 • A

  Kích thích sự sinh trưởng của tế bào trong cơ thể sống.

 • B

  Dùng hoocmon điều khiển sự sinh sản của cơ thể.

 • C

  Nuôi cấy tế bào và mô trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

 • D

  Dùng hoá chất để kìm hãm sự nguyên phân của tế bào.

Câu 2 :

Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không gồm phương pháp:

 • A

  nuôi cấy hạt phấn, lai soma

 • B

  cấy truyền phôi

 • C

  chuyển gen từ vi khuẩn

 • D

  nuôi cấy tế bào thực vật Invitro tạo mô sẹo

Câu 3 :

Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

 • A

  Nuôi cấy hạt phấn.

 • B

  Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm.

 • C

  Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi.

 • D

  Tái tổ hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại.

Câu 4 :

Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là:

 • A

  mang các đặc điểm giống hệt cá thể mẹ đã mang thai và sinh ra nó

 • B

  thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các cá thể cùng loài sinh ra bằng phương pháp tự nhiên

 • C

  được sinh ra từ một tế bào soma, không cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục

 • D

   có kiểu gen giống hệt cá thể cho nhân

Câu 5 :

Cừu Dolly được tạo nên từ nhân bản vô tính mang đặc điểm giống với:

 • A

  cừu cho nhân

 • B

  cừu cho trứng

 • C

  cừu cho nhân và cho trứng

 • D

  cừu mẹ

Câu 6 :

Kĩ thuật nào dưới đây là ứng dụng của công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

 • A

  Nuôi cấy hạt phấn

 • B

  Nuôi cấy mô tế bào

 • C

  Cấy truyền phôi

 • D

  Nhân bản vô tính

Câu 7 :

Bảng dưới đây cho ta biết 1 số thông tin về tạo giống bằng công nghệ tế bào:

max-width:100%;

Trong các phương án dưới đây, phương án nào có tổ hợp ghép đôi đúng?

 • A

  1-a, 2-b, 3-c, 4-d

 • B

  1-c, 2-b, 3-a, 4-d

 • C

  1-c, 2-a, 3-c, 4-d

 • D

  1-b, 2-a, 3-c, 4-d

Câu 8 :

Trong công nghệ tế bào thực vật, phương pháp nào có sử dụng hóa chất Colchicine?

 • A

  Nuôi cấy mô tế bào và lai tế bào sinh dưỡng

 • B

  Nuôi cấy mô tế bào và nuôi cấy hạt phấn

 • C

  Nuôi cấy hạt phấn và lai tế bào sinh dưỡng

 • D

  Nuôi cấy mô tế bào

Câu 9 :

Khi nói về tạo giống bằng công nghệ tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1) Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp nuôi cấy tế bào, mô thực vật.

2) Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành các dòng tế bào đơn bội.

3) Colchicine là hóa chất có hiệu quả rất cao trong việc gây đột biến đa bội.

4) Trong lai tế bào, người ta nuôi cấy 2 dòng tế bào sinh dục khác loài.

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Câu 10 :

Khi nói về công nghệ tế bào, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A

  Nuôi cấy và lưỡng bội hóa hạt phấn có thể tạo ra đời con có kiểu hình khác cây mẹ.

 • B

  Lai 2 tế bào trần cùng loại tạo ra thể song nhị bộ.

 • C

  Nuôi cấy mô tế bào để tạo ra quần thể cây trồng có kiểu gen đa dạng.

 • D

  Cấy truyền phôi ở động vật chỉ cần sử dụng 1 cá thể cái để nuôi phôi.

Câu 11 :

Đâu không phải là thành tựu của công nghệ tế bào ở thực vật?

 • A

  Nhân nhanh giống cây trồng

 • B

  Tạo thuốc trừ sâu sinh học

 • C

  Tạo giống cây mới

 • D

  Sản xuất các chất có hoạt tính sinh học

Câu 12 :

Đâu không phải là thành tựu của công nghệ tế bào động vật?

 • A

  Tạo mô, cơ quan thay thế

 • B

  Tạo dòng tế bào và động vật chuyển gene

 • C

  Nhân bản vô tính ở động vật

 • D

  Sản xuất vaccine ăn được

Câu 13 :

Đâu không phải là thành tựu của công nghệ tế bào ở động vật?

 • A

  Nhân bản vô tính

 • B

  Liệu pháp tế bào gốc

 • C

  Nuôi cấy mô tế bào

 • D

  Liệu pháp gene

Câu 14 :

Trong công nghệ nuôi cấy mô thực vật, các tế bào biệt hóa sẽ được đưa về trạng thái chưa phân hóa gọi là:

 • A

  mô đỉnh sinh trưởng

 • B

  mô sẹo

 • C

  mô lông hút

 • D

  mô lá

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Công nghệ tế bào là

 • A

  Kích thích sự sinh trưởng của tế bào trong cơ thể sống.

 • B

  Dùng hoocmon điều khiển sự sinh sản của cơ thể.

 • C

  Nuôi cấy tế bào và mô trong môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

 • D

  Dùng hoá chất để kìm hãm sự nguyên phân của tế bào.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

   

Câu 2 :

Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không gồm phương pháp:

 • A

  nuôi cấy hạt phấn, lai soma

 • B

  cấy truyền phôi

 • C

  chuyển gen từ vi khuẩn

 • D

  nuôi cấy tế bào thực vật Invitro tạo mô sẹo

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

   

Câu 3 :

Kỹ thuật nào dưới đây là ứng dụng công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

 • A

  Nuôi cấy hạt phấn.

 • B

  Phối hợp hai hoặc nhiều phôi tạo thành thể khảm.

 • C

  Phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi.

 • D

  Tái tổ hợp thông tin di truyền của những loài khác xa nhau trong thang phân loại.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

   

Câu 4 :

Đặc điểm không phải của cá thể tạo ra do nhân bản vô tính là:

 • A

  mang các đặc điểm giống hệt cá thể mẹ đã mang thai và sinh ra nó

 • B

  thường có tuổi thọ ngắn hơn so với các cá thể cùng loài sinh ra bằng phương pháp tự nhiên

 • C

  được sinh ra từ một tế bào soma, không cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục

 • D

   có kiểu gen giống hệt cá thể cho nhân

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

    

Câu 5 :

Cừu Dolly được tạo nên từ nhân bản vô tính mang đặc điểm giống với:

 • A

  cừu cho nhân

 • B

  cừu cho trứng

 • C

  cừu cho nhân và cho trứng

 • D

  cừu mẹ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

     

   

Câu 6 :

Kĩ thuật nào dưới đây là ứng dụng của công nghệ tế bào trong tạo giống mới ở thực vật?

 • A

  Nuôi cấy hạt phấn

 • B

  Nuôi cấy mô tế bào

 • C

  Cấy truyền phôi

 • D

  Nhân bản vô tính

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

   

Câu 7 :

Bảng dưới đây cho ta biết 1 số thông tin về tạo giống bằng công nghệ tế bào:

max-width:100%;

Trong các phương án dưới đây, phương án nào có tổ hợp ghép đôi đúng?

 • A

  1-a, 2-b, 3-c, 4-d

 • B

  1-c, 2-b, 3-a, 4-d

 • C

  1-c, 2-a, 3-c, 4-d

 • D

  1-b, 2-a, 3-c, 4-d

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

   

Câu 8 :

Trong công nghệ tế bào thực vật, phương pháp nào có sử dụng hóa chất Colchicine?

 • A

  Nuôi cấy mô tế bào và lai tế bào sinh dưỡng

 • B

  Nuôi cấy mô tế bào và nuôi cấy hạt phấn

 • C

  Nuôi cấy hạt phấn và lai tế bào sinh dưỡng

 • D

  Nuôi cấy mô tế bào

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

   

Câu 9 :

Khi nói về tạo giống bằng công nghệ tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1) Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp nuôi cấy tế bào, mô thực vật.

2) Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành các dòng tế bào đơn bội.

3) Colchicine là hóa chất có hiệu quả rất cao trong việc gây đột biến đa bội.

4) Trong lai tế bào, người ta nuôi cấy 2 dòng tế bào sinh dục khác loài.

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

    

Câu 10 :

Khi nói về công nghệ tế bào, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A

  Nuôi cấy và lưỡng bội hóa hạt phấn có thể tạo ra đời con có kiểu hình khác cây mẹ.

 • B

  Lai 2 tế bào trần cùng loại tạo ra thể song nhị bộ.

 • C

  Nuôi cấy mô tế bào để tạo ra quần thể cây trồng có kiểu gen đa dạng.

 • D

  Cấy truyền phôi ở động vật chỉ cần sử dụng 1 cá thể cái để nuôi phôi.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

    

Câu 11 :

Đâu không phải là thành tựu của công nghệ tế bào ở thực vật?

 • A

  Nhân nhanh giống cây trồng

 • B

  Tạo thuốc trừ sâu sinh học

 • C

  Tạo giống cây mới

 • D

  Sản xuất các chất có hoạt tính sinh học

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

    

   

Câu 12 :

Đâu không phải là thành tựu của công nghệ tế bào động vật?

 • A

  Tạo mô, cơ quan thay thế

 • B

  Tạo dòng tế bào và động vật chuyển gene

 • C

  Nhân bản vô tính ở động vật

 • D

  Sản xuất vaccine ăn được

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

     

    

Câu 13 :

Đâu không phải là thành tựu của công nghệ tế bào ở động vật?

 • A

  Nhân bản vô tính

 • B

  Liệu pháp tế bào gốc

 • C

  Nuôi cấy mô tế bào

 • D

  Liệu pháp gene

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

          

Câu 14 :

Trong công nghệ nuôi cấy mô thực vật, các tế bào biệt hóa sẽ được đưa về trạng thái chưa phân hóa gọi là:

 • A

  mô đỉnh sinh trưởng

 • B

  mô sẹo

 • C

  mô lông hút

 • D

  mô lá

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

         

close