Trắc nghiệm Bài 2. Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn sinh học - Sinh 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép nối thông tin ở 2 cột sao cho phù hợp.

Phương pháp quan sát

Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm

Phương pháp thực hiện khoa học

là nghiên cứu được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm.

là thu thập thông tin trên đối tượng nghiên cứu trong những điều kiện được tác động có chủ đích.

là sử dụng các giác quan và phương tiện hỗ trợ để thu thập thông tin về một hay nhiều đối tượng hoặc hiện tượng.

Câu 2 :

Đâu là tiến trình theo đúng các bước của phương pháp nghiên cứu quan sát:

 • A

  Xác định mục tiêu → Tiến hành → Báo cáo

 • B

  Ghi chép → Tiến hành → Xác định mục tiêu → Báo cáo

 • C

  Tiến hành → Ghi chép → Báo Cáo

 • D

  Xác định mục tiêu → Ghi chép → Báo cáo → Tiến hành

Câu 3 :

Đâu là tiến trình theo đúng các bước của nghiên cứu khoa học:

 • A

  Hình thành giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • B

  Kiểm tra giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • C

  Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • D

  Hình thành giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu → Kiểm tra giả thuyết khoa học

Câu 4 :

Phương pháp thu nhận thông tin được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm, gồm ba bước chuẩn bị, tiến hành và báo cáo kết quả còn được gọi là?

 • A

  Quan sát

 • B

  Làm việc trong phòng thí nghiệm

 • C

  Phân tích số liệu

 • D

  Thực nghiệm khoa học

Câu 5 :

Tin Sinh học là gì?

 • A

  một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh thái với hóa nghiệm, phân tích.

 • B

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu lâm nghiệp với kĩ thuật nông nghiệp hiện đại.

 • C

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với kĩ thuật hóa học, vật lí học.

 • D

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê.

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Một số vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập môn Sinh học:

Kính hiển vi

Kính lúp

Bộ đồ mổ

Hộp lồng (đĩa petri)

Ống nghiệm

Câu 7 :

Quan sát hình thái của hạt, chọn hai loại hạt đậu xanh. Từ đó, câu hỏi đặt ra là “Hình thái của hạt đậu xanh có liên quan đến khả năng nảy mầm của hạt đậu xanh không?”.

Đây là bước nào trong tiến trình nghiên cứu khoa học?

 • A

  Quan sát và đặt câu hỏi

 • B

  Hình thành giải thuyết khoa học

 • C

  Kiểm tra giả thuyết khoa học

 • D

  Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Câu 8 :

Bộ tranh cơ thể người, bộ tranh các cấp tổ chức sống, mô hình tế bào, mô hình DNA, bộ tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể,...

Thuộc loại vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập nào của môn Sinh học?

 • A

   Dụng cụ thí nghiệm

 • B

  Máy móc thiết bị

 • C

  Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật

 • D

  Thiết bị an toàn

Câu 9 :

Khái niệm phương pháp tin sinh học là:

 • A

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng tính toán và ghi chép, giúp lưu trữ và giữ gìn những cơ sở dữ liệu Sinh học.

 • B

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

 • C

  là ghi chép và thống kê các thông tin sinh học giúp xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

 • D

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

Câu 10 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Sắp xếp các kĩ năng dưới đây sao cho phù hợp với tiến trình nghiên cứu khoa học.

1

2

3

4

Làm báo cáo kết quả nghiên cứu.
Quan sát và đặt câu hỏi.
Kiểm tra giả thuyết khoa học.
Hình thành giả thuyết khoa học.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép nối thông tin ở 2 cột sao cho phù hợp.

Phương pháp quan sát

Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm

Phương pháp thực hiện khoa học

là nghiên cứu được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm.

là thu thập thông tin trên đối tượng nghiên cứu trong những điều kiện được tác động có chủ đích.

là sử dụng các giác quan và phương tiện hỗ trợ để thu thập thông tin về một hay nhiều đối tượng hoặc hiện tượng.

Đáp án

Phương pháp quan sát

Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm

là thu thập thông tin trên đối tượng nghiên cứu trong những điều kiện được tác động có chủ đích.

Phương pháp thực hiện khoa học

là sử dụng các giác quan và phương tiện hỗ trợ để thu thập thông tin về một hay nhiều đối tượng hoặc hiện tượng.

Phương pháp giải :

Một số phương pháp nghiên cứu và học tập sinh học như: 

- Phương pháp quan sát là sử dụng giác quan thu thập thông tin, gồm ba bước: xác định mục tiêu đối tượng và đặc điểm cần quan sát, lựa chọn phương tiện quan sát và thu nhận thông tin; xử lí thông tin và báo cáo kết quả.

- Làm việc trong phòng thí nghiệm là một phương pháp thu nhận thông tin được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm, gồm ba bước chuẩn bị, tiến hành và báo cáo kết quả. 

- Thực nghiệm khoa học là phương pháp thu thập thông tin trên đối tượng nghiên cứu trong những điều kiện được tác động có chủ đích. Thực nghiệm khoa học gồm các bước chuẩn bị các điều kiện cho thực nghiệm; tiến hành và thu thập số liệu thực nghiệm; xử lí số liệu thực nghiệm và báo cáo.

Lời giải chi tiết :

Câu 2 :

Đâu là tiến trình theo đúng các bước của phương pháp nghiên cứu quan sát:

 • A

  Xác định mục tiêu → Tiến hành → Báo cáo

 • B

  Ghi chép → Tiến hành → Xác định mục tiêu → Báo cáo

 • C

  Tiến hành → Ghi chép → Báo Cáo

 • D

  Xác định mục tiêu → Ghi chép → Báo cáo → Tiến hành

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Lời giải chi tiết :

Phương pháp nghiên cứu quan sát gồm các bước theo trình tự:

Xác định mục tiêu → Tiến hành → Báo cáo

Câu 3 :

Đâu là tiến trình theo đúng các bước của nghiên cứu khoa học:

 • A

  Hình thành giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • B

  Kiểm tra giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • C

  Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • D

  Hình thành giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu → Kiểm tra giả thuyết khoa học

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nghiên cứu khoa học được thực hiện theo các bước tạo thành một tiến trình và mỗi bước là một kĩ năng: quan sát và đặt câu hỏi, hình thành giả thuyết khoa học; kiểm tra giả thuyết khoa học; làm báo cáo kết quả nghiên cứu.

Câu 4 :

Phương pháp thu nhận thông tin được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm, gồm ba bước chuẩn bị, tiến hành và báo cáo kết quả còn được gọi là?

 • A

  Quan sát

 • B

  Làm việc trong phòng thí nghiệm

 • C

  Phân tích số liệu

 • D

  Thực nghiệm khoa học

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thực nghiệm khoa học là phương pháp thu thập thông tin trên đối tượng nghiên cứu trong những điều kiện được tác động có chủ đích. Thực nghiệm khoa học gồm các bước chuẩn bị các điều kiện cho thực nghiệm; tiến hành và thu thập số liệu thực nghiệm; xử lí số liệu thực nghiệm và báo cáo.

Câu 5 :

Tin Sinh học là gì?

 • A

  một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh thái với hóa nghiệm, phân tích.

 • B

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu lâm nghiệp với kĩ thuật nông nghiệp hiện đại.

 • C

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với kĩ thuật hóa học, vật lí học.

 • D

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tin sinh học là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành, kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê.

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Một số vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập môn Sinh học:

Kính hiển vi

Kính lúp

Bộ đồ mổ

Hộp lồng (đĩa petri)

Ống nghiệm

Đáp án

Hộp lồng (đĩa petri)

Kính lúp

Bộ đồ mổ

Ống nghiệm

Lời giải chi tiết :

Câu 7 :

Quan sát hình thái của hạt, chọn hai loại hạt đậu xanh. Từ đó, câu hỏi đặt ra là “Hình thái của hạt đậu xanh có liên quan đến khả năng nảy mầm của hạt đậu xanh không?”.

Đây là bước nào trong tiến trình nghiên cứu khoa học?

 • A

  Quan sát và đặt câu hỏi

 • B

  Hình thành giải thuyết khoa học

 • C

  Kiểm tra giả thuyết khoa học

 • D

  Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu 8 :

Bộ tranh cơ thể người, bộ tranh các cấp tổ chức sống, mô hình tế bào, mô hình DNA, bộ tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể,...

Thuộc loại vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập nào của môn Sinh học?

 • A

   Dụng cụ thí nghiệm

 • B

  Máy móc thiết bị

 • C

  Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật

 • D

  Thiết bị an toàn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Một số vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập môn Sinh học:

- Dụng cụ: kính hiển vi, kính lúp, bộ đồ mổ,...

- Máy móc thiết bị: Tử lạnh, tủ cấy vi sinh, cân điện tử, các bộ cảm biến,...

- Các phần mềm: thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học, các phần mềm xử lí số liệu thống kê,...

- Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật: bộ tranh cơ thể người, bộ tranh các cấp tổ chức sống, mô hình tế bào, mô hình DNA, bộ tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể,...

- Thiết bị an toàn: găng tay, kính bảo vệ mắt, áo bảo hộ,...

Câu 9 :

Khái niệm phương pháp tin sinh học là:

 • A

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng tính toán và ghi chép, giúp lưu trữ và giữ gìn những cơ sở dữ liệu Sinh học.

 • B

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

 • C

  là ghi chép và thống kê các thông tin sinh học giúp xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

 • D

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phương pháp tin sinh học là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

Câu 10 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Sắp xếp các kĩ năng dưới đây sao cho phù hợp với tiến trình nghiên cứu khoa học.

1

2

3

4

Làm báo cáo kết quả nghiên cứu.
Quan sát và đặt câu hỏi.
Kiểm tra giả thuyết khoa học.
Hình thành giả thuyết khoa học.
Đáp án
Làm báo cáo kết quả nghiên cứu.
Quan sát và đặt câu hỏi.

4

Kiểm tra giả thuyết khoa học.

1

Hình thành giả thuyết khoa học.

3

Lời giải chi tiết :

close