Trắc nghiệm Bài 19. Quá trình tổng hợp, phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng - Sinh 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Vi sinh vật khuyết dưỡng là vi sinh vật không tự tổng hợp được

 • A

  Tất cả các chất chuyển hoá sơ cấp.

 • B

  Tất cả các chất chuyển hoá thứ cấp.

 • C

  Tất cả các chất cần thiết cho sự sinh trưởng.

 • D

  Một vài chất cần thiết cho sự sinh trưởng của vi sinh vật mà chúng không tự tổng hợp được.

Câu 2 :

Vi sinh vật khuyết dưỡng

 • A

  Không sinh trưởng được khi thiếu các chất dinh dưỡng.

 • B

  Không sinh trưởng được khi thiếu các chất dinh dưỡng.

 • C

  Không tự tổng hợp được các chất cần thiết cho cơ thể.

 • D

  Không tự tổng hợp được các chất dinh dưỡng.

Câu 3 :

Vi sinh vật tổng hợp các polycaccharide từ các monosaccharide ứng dụng vào:

 • A

  sản xuất sản phẩm dùng một lần 

 • B

  sản xuất thuốc kháng sinh

 • C

  Sản xuất sữa chua

 • D

  muối tôm chua

Câu 4 :

Số phát biểu chính xác ttrong số những phát biểu dưới đây là:

1) Nấm mốc penicillium chrysogenum sản xuất kháng sinh penicillin

2) Vi khuẩn lên men lactic được ứng dụng trong sản xuất sữa chua

3) Vi khuẩn lam được ứng dụng vào sản xuất dầu diesel sinh học

4) Khả năng phân giải các hợp chất của vi sinh vật chỉ đem lại lợi ích cho con người

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Câu 5 :

Kháng sinh penicillin là ứng dụng của nhóm vi sinh vật:

 • A

  Nấm mốc Penicillium chrysogenum

 • B

  Vi khuẩn Bacillus cereus

 • C

  Nấm men S. cerevisiae

 • D

  Vi tảo

Câu 6 :

Đâu không phải là ứng dụng của quá trình phân giải polysaccharide?

 • A

  Phân giải xác thực vật thành phân bón hữu cơ

 • B

  Sản xuất ethanol sinh học

 • C

  Muối chua rau, củ, quả, thịt, ...

 • D

  Sản xuất nước tương, nước mắm

Câu 7 :

Vi sinh vật tổng hợp lipid bằng cách liên kết:

 • A

  glycerol và acid béo

 • B

  glycerol và protein

 • C

  rRNA và protein

 • D

  glycogen và acid béo

Câu 8 :

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tác hại của quá trình phân giải ở vi sinh vật?

 • A

  Làm hỏng thực phẩm như thịt, cá, gạo ...

 • B

  Làm các vật dụng, đồ gỗ bị hư hỏng

 • C

  Gây mất mĩ quan

 • D

  Phân giải hết đường trong các sản phẩm muối chua như rau, thịt, tôm ...

Câu 9 :

Có bao nhiêu phát biểu sau đây không chính xác khi nói về quá trình phân giải ở vi sinh vật?

1) vi sinh vật sinh tổng hợp protease để phân giải protein

2) vi sinh vật dùng amino acid để tổng hợp protein mới

3) vi sinh vật phân giải amino acid thành năng lượng

4) vi sinh vật khử amino acid thàn chất vô cơ thải ra môi trường

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 10 :

Quá trình tổng hợp ở vi sinh vật là quá trình:

 • A

  quá trình giải phóng năng lượng ở vi sinh vật

 • B

  hình thành hợp chất để xây dựng cơ thể vi sinh vật

 • C

  cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sống

 • D

  được thực hiện bằng cách tiết các enzyme ngoại bào như protease, amylase ...

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Vi sinh vật khuyết dưỡng là vi sinh vật không tự tổng hợp được

 • A

  Tất cả các chất chuyển hoá sơ cấp.

 • B

  Tất cả các chất chuyển hoá thứ cấp.

 • C

  Tất cả các chất cần thiết cho sự sinh trưởng.

 • D

  Một vài chất cần thiết cho sự sinh trưởng của vi sinh vật mà chúng không tự tổng hợp được.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Vi sinh vật khuyết dưỡng là vi sinh vật không tự tổng hợp được một vài chất cần thiết cho sự sinh trưởng của vi sinh vật

Câu 2 :

Vi sinh vật khuyết dưỡng

 • A

  Không sinh trưởng được khi thiếu các chất dinh dưỡng.

 • B

  Không sinh trưởng được khi thiếu các chất dinh dưỡng.

 • C

  Không tự tổng hợp được các chất cần thiết cho cơ thể.

 • D

  Không tự tổng hợp được các chất dinh dưỡng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vi sinh vật khuyết dưỡng không tự tổng hợp được các nhân tố sinh trưởng.

Câu 3 :

Vi sinh vật tổng hợp các polycaccharide từ các monosaccharide ứng dụng vào:

 • A

  sản xuất sản phẩm dùng một lần 

 • B

  sản xuất thuốc kháng sinh

 • C

  Sản xuất sữa chua

 • D

  muối tôm chua

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

    

Câu 4 :

Số phát biểu chính xác ttrong số những phát biểu dưới đây là:

1) Nấm mốc penicillium chrysogenum sản xuất kháng sinh penicillin

2) Vi khuẩn lên men lactic được ứng dụng trong sản xuất sữa chua

3) Vi khuẩn lam được ứng dụng vào sản xuất dầu diesel sinh học

4) Khả năng phân giải các hợp chất của vi sinh vật chỉ đem lại lợi ích cho con người

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

     

Phát biểu đúng là (1) và (2)

Câu 5 :

Kháng sinh penicillin là ứng dụng của nhóm vi sinh vật:

 • A

  Nấm mốc Penicillium chrysogenum

 • B

  Vi khuẩn Bacillus cereus

 • C

  Nấm men S. cerevisiae

 • D

  Vi tảo

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

    

Câu 6 :

Đâu không phải là ứng dụng của quá trình phân giải polysaccharide?

 • A

  Phân giải xác thực vật thành phân bón hữu cơ

 • B

  Sản xuất ethanol sinh học

 • C

  Muối chua rau, củ, quả, thịt, ...

 • D

  Sản xuất nước tương, nước mắm

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

      

Câu 7 :

Vi sinh vật tổng hợp lipid bằng cách liên kết:

 • A

  glycerol và acid béo

 • B

  glycerol và protein

 • C

  rRNA và protein

 • D

  glycogen và acid béo

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

        

Câu 8 :

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tác hại của quá trình phân giải ở vi sinh vật?

 • A

  Làm hỏng thực phẩm như thịt, cá, gạo ...

 • B

  Làm các vật dụng, đồ gỗ bị hư hỏng

 • C

  Gây mất mĩ quan

 • D

  Phân giải hết đường trong các sản phẩm muối chua như rau, thịt, tôm ...

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

      

Câu 9 :

Có bao nhiêu phát biểu sau đây không chính xác khi nói về quá trình phân giải ở vi sinh vật?

1) vi sinh vật sinh tổng hợp protease để phân giải protein

2) vi sinh vật dùng amino acid để tổng hợp protein mới

3) vi sinh vật phân giải amino acid thành năng lượng

4) vi sinh vật khử amino acid thàn chất vô cơ thải ra môi trường

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ý sai là ý (4).

Câu 10 :

Quá trình tổng hợp ở vi sinh vật là quá trình:

 • A

  quá trình giải phóng năng lượng ở vi sinh vật

 • B

  hình thành hợp chất để xây dựng cơ thể vi sinh vật

 • C

  cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sống

 • D

  được thực hiện bằng cách tiết các enzyme ngoại bào như protease, amylase ...

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

        

close