Trắc nghiệm Bài 4. Khái quát về tế bào - Sinh 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Nội dung đầy đủ của học thuyết tế bào là?

 • A

  Mọi sinh vật được cấu tạo từ tế bào. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống

 • B

  Các tế bào được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống

 • C

  Mọi sinh vật sống đều được cấu tạo từ tế bào. Các tế bào ddeuf được sinh ra từ các tế bào sống trước đó

 • D

  Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ tế bào sống. Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

Câu 2 :

Sinh vật đơn bào là những sinh vật chỉ được cấu tạo từ:

 • A

  Một tế bào

 • B

  Nhiều tế bào

 • C

  Từ 2 tế bào

 • D

  Cấu trúc cơ thể đơn giản

Câu 3 :

Sinh vật đa bào là những sinh vật được cấu tạo từ:

 • A

  Một tế bào

 • B

  Từ 2 tế bào

 • C

  Nhiều tế bào

 • D

  Cấu trúc cơ thể phức tạp

Câu 4 :

Ai là người đã quan sát được những tế bào đầu tiên?

 

 • A

  Robert Hooke

 • B

  Antonie van Leeuwenhoek

 • C

  Matthias Schleiden và Theodor Schwann

 • D

  Rudolf Virchow

Câu 5 :

Ai là người dề xuất học thuyết tế bào đầu tiên?

 • A

  Robert Hooke

 • B

  Charles Robert Darwin

 • C

  Matthias Schleiden, Theodor Schwann và Rudolf Virchow

 • D

  Neil Campbell và Jane Reece's

Câu 6 :

Trong sinh học Virus được coi là?

 • A

  Sinh vật đơn bào

 • B

  Sinh vật đa bào

 • C

  Động vật kí sinh

 • D

  Dạng sống đặc biệt

Câu 7 :

Dơn vị cấu tạo của cơ thể sống là?

 • A

 • B

  Tế bào

 • C

  Cơ quan

 • D

  Hệ cơ quan

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nội dung đầy đủ của học thuyết tế bào là?

 • A

  Mọi sinh vật được cấu tạo từ tế bào. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống

 • B

  Các tế bào được sinh ra từ các tế bào sống trước đó. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống

 • C

  Mọi sinh vật sống đều được cấu tạo từ tế bào. Các tế bào ddeuf được sinh ra từ các tế bào sống trước đó

 • D

  Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ tế bào sống. Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Học thuyết tế bào:

 • Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo bởi một hoặc nhiều tế bào.
 • Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống.
 • Các tế bào được sinh ra từ các tế bào trước đó.
Câu 2 :

Sinh vật đơn bào là những sinh vật chỉ được cấu tạo từ:

 • A

  Một tế bào

 • B

  Nhiều tế bào

 • C

  Từ 2 tế bào

 • D

  Cấu trúc cơ thể đơn giản

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Sinh vật đơn bào là những sinh vật chỉ được cấu tạo từ một tế bào.

Câu 3 :

Sinh vật đa bào là những sinh vật được cấu tạo từ:

 • A

  Một tế bào

 • B

  Từ 2 tế bào

 • C

  Nhiều tế bào

 • D

  Cấu trúc cơ thể phức tạp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Sinh vật đa bào là những sinh vật được cấu tạo từ nhiều tế bào.

Câu 4 :

Ai là người đã quan sát được những tế bào đầu tiên?

 

 • A

  Robert Hooke

 • B

  Antonie van Leeuwenhoek

 • C

  Matthias Schleiden và Theodor Schwann

 • D

  Rudolf Virchow

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Robert Hooke phát hiện mô bần được cấu tạo từ những ô hay khoang rất nhỏ.

Câu 5 :

Ai là người dề xuất học thuyết tế bào đầu tiên?

 • A

  Robert Hooke

 • B

  Charles Robert Darwin

 • C

  Matthias Schleiden, Theodor Schwann và Rudolf Virchow

 • D

  Neil Campbell và Jane Reece's

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Khoảng giữa thế kỉ XIX, ba nhà khoa học là Matthias Schleiden, Theodor SchwannRudolf Virchow đề xuất học thuyết tế bào có nội dung khái quát.

Câu 6 :

Trong sinh học Virus được coi là?

 • A

  Sinh vật đơn bào

 • B

  Sinh vật đa bào

 • C

  Động vật kí sinh

 • D

  Dạng sống đặc biệt

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Virus chỉ được coi là dạng sống khi kí sinh ở bên trong tế bào chủ.

Câu 7 :

Dơn vị cấu tạo của cơ thể sống là?

 • A

 • B

  Tế bào

 • C

  Cơ quan

 • D

  Hệ cơ quan

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Tế bào là đơn vị cấu trúc của cơ thể sống. Mọi sinh vật được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào. Tế bào là cấp độ tổ chức sống cơ bản biểu hiện đầy đủ các hoạt động của một hệ sống.

close