Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Review and Practice trang 50 iLearn Smart Start

A. Listen and write. B. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. C. Play Connect three.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

Video hướng dẫn giải

A. Listen and write.

(Nghe và viết.)


Phương pháp giải:

Bài nghe: 

1. When do you have P.E? (Khi nào cậu có môn thể dục?)

    I have P.E on Mondays. (Tớ có môn thể dục vào các ngày thứ Hai.)

2. When do you have Math? (Khi nào cậu có môn Toán?)

    I have Math on Tuesdays and Wednesdays. (Tớ có môn Toán vào các ngày thứ Ba và thứ Tư.)

3. When do you have Art? (Khi nào cậu có môn Mĩ thuật?)

   I have Art on Thursdays. (Tớ có môn Mĩ thuật vào các ngày thứ Năm.)

4. When do you have Music, Tom? (Khi nào cậu có môn Âm nhạc hả Tom?)

    I have Music on Tuesdays. (Tớ có môn Âm nhạc vào các ngày thứ Ba.)

5. When do you have English? (Khi nào cậu có môn tiếng Anh?)

   Oh, I have English on Mondays and Thursdays. (Ồ tớ có môn tiếng Anh vào các ngày thứ Hai và thứ Năm.)

Lời giải chi tiết:

Bài B

B. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.

(Nhìn vào hình. Nhìn vào các chữ cái. Viết các từ.)

Lời giải chi tiết:

1. pencil (cây bút chì)

2. ruler (thước kẻ) 

3. notebook (quyển vở, quyển sổ)

4. eraser (cục tẩy, cục gôm)


Bài C

C. Play Connect three.

(Trò chơi Connect three.)

Phương pháp giải:

Cách chơi:

Mỗi bạn sẽ luân phiên nhau chọn và đánh dấu riêng vào một ô, bạn nào có 4 ô liên tiếp tạo thành đường thẳng, đường ngang hay đường chéo trước thì bạn đó thắng.

Đánh dấu vào ô nào thì xem kí hiệu và hình ảnh trong ô để làm theo chỉ dẫn sau.

Ô có biểu tượng này thì trong ô sẽ là hình một môn học và các ngày có môn học đó. Một bạn hỏi, một bạn trả lời.

Ví dụ: 

A: When do you have math? 

         B: I have math on Tuesdays and Thursdays.

Ô có biểu tượng này thì trong ô sẽ là hình ảnh về một môn học. Một bạn hỏi, một bạn trả lời.

Ví dụ: 

A: Do you like P.E? 

          B: Yes, I do.

Ô có biểu tượng này thì trong ô sẽ là hình ảnh về đồ dùng học tập. Một bạn hỏi, một bạn trả lời.

Ví dụ: 

A: Is this your ruler? 

          B: Yes, it is.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Art trang 47 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Slow motion B. 1. Listen and practice. 2. Fill in the blanks. Practice. C. 1. Read and fill in the blanks. 2. Fill in the blanks. D. 1. Look and listen. 2. Listen and write. 3. Practice with your friends. E. 1. Read and circle True or False. 2. Circle Minh's favorite color. F. Look at E. Write about your favorite color. G. Tell your friends about your favorite color.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 44 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Pass the word. B. 1. Listen and practice. 2. Look and write. Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant D. 1. Look and listen. 2. Listen and circle. 3. Practice with your friends. E. Point, ask and answer. F. Look at E. Play the memory game.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 41 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Four corners. B. 1. Listen and practice. 2. Fill in the blanks. Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant D. 1. Look and listen. 2. Listen and circle. 3. Practice with your friends. E. Point, ask and answer. F. Play Fill in the school form. Ask, write and circle.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 1 trang 38 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Slow motion B. 1. Listen and practice. 2. Look and write. Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant D. 1. Look and listen. 2. Listen and write. 3. Practice with your friends. E. Point, ask and answer. F. Play Guess whose

Quảng cáo
close