Tiếng Anh lớp 3 Getting Started Lesson 3 trang 7 iLearn Smart Start

A. Listen, point and repeat. B. Listen and point. Repeat. Role-play. C. Practice with your friends. D. Play the Chain game.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

Video hướng dẫn giải

A. Listen, point and repeat. 

(Nghe, chỉ và lặp lại.)


1. Hello! (Xin chào!)

2. Goodbye! (Tạm biệt!)

3. Tom

4. Lucy

Bài B

Video hướng dẫn giải

B. Listen and point. Repeat. Role-play. 

(Nghe và chỉ. Lặp lại. Đóng vai.)

Bài nghe: 

- Hello. What’s your name? (Xin chào. Bạn tên là gì?)

  My name’s Cody. (Tôi tên là Cody.)

  My name’s Mai. (Tôi tên là Mai.)

- Goodbye. (Tạm biệt.)

  Goodbye. (Tạm biệt.)

Bài C

Video hướng dẫn giải

C. Practice with your friends.

(Thực hành với bạn của bạn.)

Phương pháp giải:

Hello. What’s your name? (Chào. Tên của bạn là gì?/ Bạn tên là gì?)

My name’s … (Tên của tôi là …/ Tôi tên là …)

Lời giải chi tiết:

A: Hello. What’s your name? (Xin chào. Bạn tên là gì?)

B: My name’s Nam. What’s your name? (Tôi tên là Nam. Bạn tên là gì?)

A: My name’s Khanh. (Tôi tên là Khánh.)

Bài D

D. Play the Chain game.

(Trò chơi Dây chuyền.)

Hello. What's your names? (Xin chào. Bạn tên gì?)

My name's Harry. (Mình tên Harry.)

My name's Nick. (Mình tên Nick.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Bắt đầu trò chơi, người thứ nhất sẽ hỏi tên: “ Hello. What’s your name?”. Người thứ 2 sẽ trả lời: “My name’s Harry.” và hỏi cho người thứ 3: “Hello. What’s your name?”. Người thứ 3 sẽ trả lời: “My name’s Nick.” và tiếp tục hỏi tên người thứ 4. Mỗi bạn sẽ lần lượt trả lời và hỏi tên bạn kế bên mình cho đến khi nào hết lượt.

Quảng cáo
close