Tiếng Anh lớp 3 Getting Started Lesson 2 trang 6 iLearn Smart Start

A. Listen, point and repeat. B. Listen and point. Repeat. Role-play. C. Point, say and do. D. Play Read my lips.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

Video hướng dẫn giải

A. Listen, point and repeat. 

(Nghe, chỉ và lặp lại.)


1. open your book: mở sách ra

2. close your book: đóng sách lại

3. hands down: bỏ tay xuống

Bài B

Video hướng dẫn giải

B. Listen and point. Repeat. Role-play. 

(Nghe và chỉ. Lặp lại. Đóng vai.)


Bài nghe: 

- Open your books. (Các em mở sách ra.)

  Yes, Teacher. (Vâng, thưa cô.)

- Hands down. (Bỏ tay xuống.)

  Yes, Teacher. (Vâng, thưa cô.)

- Close your books. (Các em đóng sách lại.)

  Yes, Teacher. (Vâng, thưa cô.)

Bài C

Video hướng dẫn giải

C. Point, say and do.

(Chỉ, nói và làm theo.)

Open your books. - Yes, Teacher.

(Các em mở sách ra. - Vâng, thưa cô.)

Lời giải chi tiết:

+ Close your books. - Yes, Teacher. 

(Các em đóng sách lại. - Vâng, thưa cô.)

+ Hands down. - Yes, Teacher.

(Bỏ tay xuống. - Vâng, thưa cô.)

Bài D

Video hướng dẫn giải

D. Play Read my lips.

(Trò chơi: Đọc khẩu hình.)

Open your book. (Mở sách ra.)

No, Nick. (Không đâu, Nick à.)

Close your book. (Đóng sách lại.)

Yes, that's right! (Vâng, đúng rồi.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Bạn quản trò sẽ nói thầm một hành động, các bạn còn lại sẽ nhìn cử động của môi để đoán đó là hành động gì.

Ví dụ: Bạn quản trò sẽ nói thầm một hành động, bạn trai sẽ đoán “Open your book.”, bạn gái đoán “Close your book.”. Nếu đúng quản trò sẽ nói “Yes, that’s right.”, sai quản trò nói “No.”

Quảng cáo
close