Tiếng Anh lớp 3 Getting Started Lesson 1 trang 5 iLearn Smart Start

A. Listen, point and repeat. B. Listen and point. Repeat. Role-play. C. Point, say and do. D. Play Simons says.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

Video hướng dẫn giải

A. Listen, point and repeat. 

(Nghe, chỉ và lặp lại.)


1. stand up: đứng lên

2. sit down: ngồi xuống

3. hands up: giơ tay lên

Bài B

Video hướng dẫn giải

B. Listen and point. Repeat. Role-play. 

(Nghe và chỉ. Lặp lại. Đóng vai.)


Sit down, please. (Vui lòng ngồi xuống.)

Hands up, please. (Vui lòng giơ tay lên nào.)

Stand up, please. (Vui lòng đứng lên.)

Bài C

Video hướng dẫn giải

C. Point, say and do.

(Chỉ, nói và làm.)

Hurry up, please. 

(Vui lòng nhanh lên/ khẩn trương lên.)

Lời giải chi tiết:

1. Hands up, please. (Vui lòng giơ tay lên.)

2. Sit down, please. (Vui lòng ngồi xuống.)

3. Stand up, please. (Vui lòng đứng lên.)

Bài D

Video hướng dẫn giải

D. Play Simons says.

(Chơi Simons nói.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Bạn quản trò sẽ đưa yêu cầu làm bất kì hành động nào. Nếu bạn nói có “Simon says” thì các bạn làm theo yêu cầu, không có “Simon says” thì các bạn đừng làm theo.

Ví dụ: 

Bạn quản trò yêu cầu cả lớp đứng lên : “Simon says: Stand up, please.”, các bạn đứng lên. 

Bạn quản trò yêu cầu giơ tay lên “Hands up, please.”, các bạn không làm theo vì không có “Simon says”.

Quảng cáo
close