Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 1 trang 38 iLearn Smart Start

A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Slow motion B. 1. Listen and practice. 2. Look and write. Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant D. 1. Look and listen. 2. Listen and write. 3. Practice with your friends. E. Point, ask and answer. F. Play Guess whose

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


1. eraser: cục tấy, cục gôm

2. ruler: thước kẻ

3. pencil: bút chì

4. notebook: quyển vở, quyển sổ

5. pencil case: hộp bút

Bài A 2

2. Play Slow motion.

(Trò chơi Chuyển động chậm.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Cô sẽ cầm một bức tranh lên và che nó lại, sau đó từ từ thật chậm mở ra cho các bạn thấy. Các bạn dưới lớp vừa nhìn phải nói nhanh đó là vật gì.

Ví dụ: Cô sẽ mở từ từ cho các bạn nhìn thấy hình cục tẩy, các bạn dưới lớp phải đoán nhanh đó là ”eraser”


Bài B 1

1. Listen and practice.

(Nghe và thực hành.)


 

Is this your eraser? (Đây có phải cục tẩy của bạn không?)

 

Yes, it is. (Đúng vậy.) 

 

No, it isn't. (Không, không phải.)  

 

Are these your notebooks? (Đây có phải những quyển vở của bạn không?) 

 

Yes, they are. (Đúng vậy.)

 

No, they aren't. (Không, không phải.) 

Bài B 2

2. Look and write. Practice.

(Nhìn và viết. Thực hành.)

Phương pháp giải:

1. A: Is this your ruler? (Đây là thước kẻ của bạn phải không?)

    B: Yes, it is. (Đúng rồi.)

    A: Here you are. (Của bạn đây.)

    B: Thank you. (Cảm ơn bạn.)

2. A: Are these your erasers? (Đây có phải những cục tẩy của bạn không?)

    B: Yes, they are. (Đúng rồi.) 

    A: Here you are. (Của bạn đây.) 

    B: Thank you. (Cảm ơn bạn.)

3. A: Is this your notebook? (Đây có phải là quyển vở của bạn không?) 

    B: No, it isn’t. (Không, không phải.)

4. A: Are these your pencils? (Đây có phải là những cây bút chì của bạn phải không?) 

    B: No, they aren’t(Không, không phải.)

Bài C 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


eraser, here

Lời giải chi tiết:

eraser (cục tẩy, cục gôm) 

here (đây, ở đây)

Bài C 2

2. Chant.

(Đọc theo nhịp.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài D 1

1. Look and listen.

(Nhìn và nghe.)


Bài nghe: 

1.

Lucy: Let's go! I want to go to school early and play with my friends.

(Đi thôi. Tớ muốn đến trường sớm và chơi với các bạn.)

Kids: Ow!

Lucy: Ouch! I'm sorry. (Úi! Tớ xin lỗi.)

Ella: It's OK. (Không sao.)

Lucy: Is this your (1) pencil? (Đây có phải bút chì của cậu không?)

Ella: Yes, it is. (Đúng rồi.)

Lucy: Here you are. (Của cậu đây.)

Ella: Thank you! (Tớ cám ơn.)

2.

Alfie: Is this your (2) ruler Nick? (Đây có có phải cây thước của cậu không Nick?)

Nick: No, it isn't. (Không phải đâu.)

3.

Ella: Are these your notebooks, Tom? (Đây có phải những quyển vở của cậu không Tom?)

Tom: (3) Yes, they are. (Đúng rồi.)

4.

Nick: Is this your pencil case, Lucy? (Đây có phải túi đựng bút của cậu không Lucy?)

Lucy: (4) No, it isn’t. (Không phải đâu.)

Ella: It's my pencil case, Nick. (Là túi đựng bút của tớ đấy Nick ạ.)

Nick: OK. Here you are. (Ồ, của cậu đây.)

Ella: Thank you. (Tớ cám ơn.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài D 2

2. Listen and write.

(Nghe và viết.)


Lời giải chi tiết:

Bài nghe: 

1.

Lucy: Let's go! I want to go to school early and play with my friends.

(Đi thôi. Tớ muốn đến trường sớm và chơi với các bạn.)

Kids: Ow!

Lucy: Ouch! I'm sorry. (Úi! Tớ xin lỗi.)

Ella: It's OK. (Không sao.)

Lucy: Is this your (1) pencil? (Đây có phải bút chì của cậu không?)

Ella: Yes, it is. (Đúng rồi.)

Lucy: Here you are(Của cậu đây.)

Ella: Thank you! (Tớ cám ơn.)

2.

Alfie: Is this your (2) ruler Nick? (Đây có có phải cây thước của cậu không Nick?)

Nick: No, it isn't. (Không phải đâu.)

3.

Ella: Are these your notebooks, Tom? (Đây có phải những quyển vở của cậu không Tom?)

Tom: (3) Yes, they are. (Đúng rồi.)

4.

Nick: Is this your pencil case, Lucy? (Đây có phải túi đựng bút của cậu không Lucy?)

Lucy: (4) No, it isn’t. (Không phải đâu.)

Ella: It's my pencil case, Nick. (Là túi đựng bút của tớ đấy Nick ạ.)

Nick: OK. Here you are. (Ồ, của cậu đây.)

Ella: Thank you(Tớ cám ơn.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài D 3

3. Practice with your friends.

(Thực hành với bạn của bạn.)


Bài E

E. Point, ask, and answer. 

(Chỉ, hỏi, và trả lời.) 

Phương pháp giải:

Are these your + (danh từ số nhiều)?  (Đây có phải là là ___ của bạn không?)

Yes, they are. (Đúng vậy.)

No, they aren’t. (Không, không phải.) 


Is this your + (danh từ số ít)?  (Đây có phải là là ___ của bạn không?)

Yes, it is. (Đúng vậy.)

No, it isn’t. (Không, không phải.) 

Lời giải chi tiết:

1. Are these your pencils? (Đây có phải là những cây bút chì của bạn không?)

    Yes, they are. (Đúng vậy.)

2. Are these your notebooks? (Đây có phải là những quyển sổ của bạn không?)

    No, they aren’t. (không, không phải.)

3. Are these your erasers? (Đây có phải là những cục tẩy của bạn không?)

    Yes, they are. (Đúng vậy.)

4. Are these your rulers? (Đây có phải là những cây thước kẻ của bạn không?)

    No, they aren’t. (Không, không phải.) 

5. Is this your notebook? (Đây có phải là quyển sổ của bạn không?)

    No, it isn’t. (Không, không phải.)

6. Is this your pencil case? (Đây có phải là hộp bút của bạn không?)

    Yes, it is. (Đúng vậy.) 

Bài F

F. Play Guess whose.

(Trò chơi Đoán của ai.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Môt bạn chơi là người đoán sẽ che mắt lại trong ít phút, các bạn khác sẽ xáo trộn vị trí món đồ của mình để ở trên bàn. Khi đã xong, bạn chơi sẽ mở mắt ra và đoán chủ nhân của từng đồ vật. 

Ví dụ:

Is this your pencil, Kim? (Đây có phải là cây bút chì của bạn không Kim?)

No, it isn’t. (Không, không phải.)

Are these your books, Tom? (Đây có phải là những quyển sách của bạn không Tom?)

Yes, they are. (Đúng vậy.)

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 41 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Four corners. B. 1. Listen and practice. 2. Fill in the blanks. Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant D. 1. Look and listen. 2. Listen and circle. 3. Practice with your friends. E. Point, ask and answer. F. Play Fill in the school form. Ask, write and circle.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 44 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Pass the word. B. 1. Listen and practice. 2. Look and write. Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant D. 1. Look and listen. 2. Listen and circle. 3. Practice with your friends. E. Point, ask and answer. F. Look at E. Play the memory game.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Art trang 47 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Slow motion B. 1. Listen and practice. 2. Fill in the blanks. Practice. C. 1. Read and fill in the blanks. 2. Fill in the blanks. D. 1. Look and listen. 2. Listen and write. 3. Practice with your friends. E. 1. Read and circle True or False. 2. Circle Minh's favorite color. F. Look at E. Write about your favorite color. G. Tell your friends about your favorite color.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Review and Practice trang 50 iLearn Smart Start

  A. Listen and write. B. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. C. Play Connect three.

Quảng cáo
close