Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 3 trang 44 iLearn Smart Start

A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Pass the word. B. 1. Listen and practice. 2. Look and write. Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant D. 1. Look and listen. 2. Listen and circle. 3. Practice with your friends. E. Point, ask and answer. F. Look at E. Play the memory game.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


 

1. Monday: thứ hai

 

2. Tuesday: thứ ba

 

3. Wednesday: thứ tư

 

4. Thursday: thứ năm

 

5. Friday: thứ sáu

 

6. Saturday: thứ bảy

 

7. Sunday: chủ nhật

Bài A 2

2. Play Pass the words.

(Trò chơi Chuyển từ.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Các bạn đứng thành vòng tròn và quay mặt vào nhau. Bắt đầu trò chơi, các bạn sẽ đọc lần lượt các thứ trong tuần. Bạn đầu tiên sẽ nói thứ hai “Monday” và chỉ tiếp một bạn bất kì. Bạn được chỉ phải nói nhanh thứ ba “Tuesday” và chỉ một bạn bất kì khác. Bạn khác được chỉ định sẽ nói thứ tư “Wednesday”. Bạn được chỉ phải phản xạ nhanh và nói đúng thứ và chỉ nhanh một bạn bất kì nào. Nếu bạn nào nói sai thứ thì sẽ bị loại khỏi vòng chơi.

Bài B 1

1. Listen and practice.

(Nghe và thực hành.) 


 

When do you have English? (Khi nào bạn có môn tiếng Anh?)

 

I have English on Wednesdays and Fridays. (Tôi có môn tiếng Anh vào các thứ Tư và thứ Sáu.)

Bài B 2

2. Look and write. Practice.

(Nhìn và viết. Thực hành.)

Lời giải chi tiết:

A: When do you have art? (Khi nào bạn có môn mĩ thuật?)

B: I have art on Mondays. (Tôi có môn mĩ thuật vào các ngày thứ hai.)

A: When do you have music? (Khi nào bạn có môn âm nhạc?)

B: I have music on Tuesdays and Wednesdays. (Tôi có môn âm nhạc vào các ngày thứ ba và thứ tư.)

Bài C 1

 1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Math, Saturday

Lời giải chi tiết:

Math (môn toán) 

Saturday (thứ bảy)


Bài C 2

2. Chant. 

(Đọc theo nhịp.) 


Bài D 1

1. Look and listen.

(Nhìn và nghe.) 


 

1.

 

Tom: When do you have P.E., Ben?

 

(Khi nào cậu có môn thể dục hả Ben?)

 

Ben: I have P.E. on Tuesdays and Wednesdays.

 

(Tớ có môn thể dục vào các ngày thứ Ba và thứ Tư.)

 

2.

 

Ben: When do you have math, Tom?

 

(Khi nào cậu có môn Toán hả Tom?)

 

Tom: I have math on Thursdays and Fridays.

 

(Tớ có môn Toán vào các ngày thứ Hai và thứ Năm.)

 

3.

 

Tom: When do you have art, Ben?

 

(Khi nào cậu có môn Mĩ thuật hả Ben?)

 

Ben: I have art on Wednesdays and Fridays.

 

(Tớ có môn Mĩ thuật vào các ngày thứ Tư và thứ Sáu.)

 

4.

 

Ben: When do you have music, Tom?

 

(Khi nào cậu có môn Âm nhạc hả Tom?)

 

Tom: I have music on Fridays. I love music! Listen!

 

(Tớ có môn Âm nhạc vào các ngày thứ Sáu. Tớ yêu âm nhạc. Nghe này!)

 

Ben: Stop it! (Dừng lại đi!)

Bài D 2

2. Listen and write.

(Nghe và viết.)

 

Lời giải chi tiết:

1.

Tom: When do you have P.E., Ben?

(Khi nào cậu có môn thể dục hả Ben?)

Ben: I have P.E. on (1) Fridays/Tuesdays and Wednesdays.

(Tớ có môn thể dục vào các ngày thứ Ba và thứ Tư.)

2.

Ben: When do you have math, Tom?

(Khi nào cậu có môn Toán hả Tom?)

Tom: I have math on (2) Mondays/Thursdays and Fridays.

(Tớ có môn Toán vào các ngày thứ Hai và thứ Năm.)

3.

Tom: When do you have art, Ben?

(Khi nào cậu có môn Mĩ thuật hả Ben?)

Ben: I have art on (3) Wednesdays/Thursdays and Fridays.

(Tớ có môn Mĩ thuật vào các ngày thứ Tư và thứ Sáu.)

4.

Ben: When do you have music, Tom?

(Khi nào cậu có môn Âm nhạc hả Tom?)

Tom: I have music on (4) Tuesdays/Fridays. I love music! Listen!

(Tớ có môn Âm nhạc vào các ngày thứ Sáu. Tớ yêu âm nhạc. Nghe này!)

Ben: Stop it! (Dừng lại đi!)

Bài D 3

3. Practice with your friends.

(Thực hành với bạn của bạn.)


Bài E

E. Point, ask, and answer. 

(Chỉ, hỏi, và trả lời.)

Phương pháp giải:

When do you have ____? (Khi nào bạn có ___?)

I have ____ on ___. (Tôi có ____ vào ___.)

Lời giải chi tiết:

When do you have English? (Khi nào bạn có môn tiếng anh?)

I have English on Tuesdays and Thursdays. (Tôi có môn tiếng Anh vào các ngày thứ Ba và thứ Năm.)

When do you have math? (Khi nào bạn có môn toán?)

I have math on Mondays and Wednesdays. (Tôi có môn toán vào các ngày thứ Hai và thứ Tư.)

When do you have P.E? (Khi nào bạn có môn thể dục?)

I have P.E on Fridays. (Tôi có môn thể dục vào các ngày thứ Sáu.)

When do you have music? (Khi nào bạn có môn âm nhạc?)

I have music on Saturdays. (Tôi có môn âm nhạc vào các ngày thứ Bảy.)

When do you have art? (Khi nào bạn có môn mĩ thuật?)

I have art on Sundays. (Tôi có môn mĩ thuật vào các ngày Chủ Nhật.)

Bài F

F. Look at E. Play the Memory game.

(Nhìn phần E. Chơi trò chơi Trí nhớ.) 

Phương pháp giải:

Cách chơi: Môt bạn sẽ nhìn và ghi nhớ các môn học có vào các ngày nào trong vòng 10 giây. Sau đó, bạn đó sẽ không được nhìn sách và bạn cố gắng nhớ lại để trả lời khi một bạn khác sẽ hỏi với bất kì môn học nào. 

Ví dụ: 

When do you have math? (Khi nào bạn có môn toán?)

I have math on Mondays and Wednesdays. (Tôi có môn toán vào các ngày thứ Hai và thứ Tư.)

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Art trang 47 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Slow motion B. 1. Listen and practice. 2. Fill in the blanks. Practice. C. 1. Read and fill in the blanks. 2. Fill in the blanks. D. 1. Look and listen. 2. Listen and write. 3. Practice with your friends. E. 1. Read and circle True or False. 2. Circle Minh's favorite color. F. Look at E. Write about your favorite color. G. Tell your friends about your favorite color.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Review and Practice trang 50 iLearn Smart Start

  A. Listen and write. B. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. C. Play Connect three.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 2 trang 41 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Four corners. B. 1. Listen and practice. 2. Fill in the blanks. Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant D. 1. Look and listen. 2. Listen and circle. 3. Practice with your friends. E. Point, ask and answer. F. Play Fill in the school form. Ask, write and circle.

 • Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson 1 trang 38 iLearn Smart Start

  A. 1. Listen and point. Repeat. 2. Play Slow motion B. 1. Listen and practice. 2. Look and write. Practice. C. 1. Listen and repeat. 2. Chant D. 1. Look and listen. 2. Listen and write. 3. Practice with your friends. E. Point, ask and answer. F. Play Guess whose

Quảng cáo
close