Tiếng Anh lớp 3 Getting Started Lesson 4 trang 8 iLearn Smart Start

A. Listen and point. Repeat. B. Listen and fill in the blanks. Repeat. Role-play. C. Point, ask and answer. D. Play Guess the picture.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

Video hướng dẫn giải

A. Listen and point. Repeat. 

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


1. red: màu đỏ

2. yellow: màu vàng

3. blue: màu xanh

4. black: màu đen

5. white: màu trắng

Bài B

Video hướng dẫn giải

B. Listen and fill in the blanks. Repeat. Role-play. 

(Nghe và điền vào chỗ trống. Lặp lại. Đóng vai.)

What color is it? - It’s yellow.

(Nó màu gì? - Nó màu vàng.)

Lời giải chi tiết:

+ What color is it? - It’s blue.

(Nó màu gì? - Nó màu xanh dương.)

+ What color is it? - It’s red.

(Nó màu gì? - Nó màu đỏ.)

Bài C

Video hướng dẫn giải

C. Point, ask and answer.

(Chỉ, hỏi và trả lời.)

What color is it? - It's red. 

(Nó màu gì? - Nó màu đỏ.)

Phương pháp giải:

What color is it? (Nó màu gì?)

It’s … (Nó màu …)

Lời giải chi tiết:

+ What color is it? / (What color is the bird?) - It’s blue.

(Nó màu gì? / (Con chim màu gì) - Nó màu xanh.)

+ What color is it? / (What color is the bird?) - It’s yellow.

(Nó màu gì? / (Con chim màu gì) - Nó màu vàng.)

+ What color is it? / (What color is the chair?) - It’s yellow.

(Nó màu gì? / (Cái ghế màu gì?) - Nó màu vàng.)

+ What color is it? / (What color is the helmet?) - It’s black.

(Nó màu gì? / (Mũ bảo hiểm màu gì?) - Nó màu đen.)

+ What color is it? / (What color is the helmet?) - It’s yellow and orange.

(Nó màu gì? / (Mũ bảo hiểm màu gì?) - Nó màu vàng và cam.)

+ What color is it? / (What color is the helmet?) - It’s orange and red.

(Nó màu gì? / (Mũ bảo hiểm màu gì?) - Nó màu cam và đỏ.)

+ What color is it? / (What color is the bicycle?) - It’s red.

(Nó màu gì? / (Chiếc xe đạp màu gì?) - Nó màu đỏ.)

+ What color is it? / (What color is the bicycle?) - It’s blue.

(Nó màu gì? / (Chiếc xe đạp màu gì?) - Nó màu xanh.)

+ What color is it? / (What color is the bicycle?) - It’s white.

(Nó màu gì? / (Chiếc xe đạp màu gì?) - Nó màu trắng.)

Bài D

Video hướng dẫn giải

D. Play Guess the picture.

(Trò chơi Đoán hình.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Một bạn sẽ đứng quay mặt về phía các bạn dưới lớp và cố gắng đoán bức tranh được treo trên bảng, các bạn phía dưới lớp sẽ đưa  ra câu hỏi gợi ý. Nếu đúng, các bạn dưới lớp sẽ nói “Yes.”, sai thì nói “No.”

Ví dụ: Các bạn dưới lớp sẽ đặt câu hỏi gợi ý nó là màu gì:“What color is it?”, bạn chơi không được quay lại nhìn bảng và sẽ đoán “It’s white.” hoặc “It’s black.”…


Quảng cáo
close