Thử tài bạn 14 trang 20 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị của các biểu thức sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) \(32 - \left( { - 1,6} \right)\) ;                                              

b) \(1,3 + \left( { - 3,5} \right)\) ;

c) \({{0,12} \over {0,4}}.\left( {{{ - 0,23} \over {0,6}}} \right);\)                                           

d) \( - 0,9.\left( {{{4,5} \over { - 2,7}}} \right) - 0,65.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)32 - ( - 1,6) = 32 + 1,6 = 33,6  \cr  & b)1,3 + ( - 3,5) =  - 2,2  \cr  & c){{0,12} \over {0,4}}.\left( {{{ - 0,23} \over {0,6}}} \right) = 0,3.\left( {{{ - 0,23} \over {0,6}}} \right) =  - \left( {0.3.{{0,23} \over {0,6}}} \right) =  - {{0,23} \over 2} =  - 0,115  \cr  & d) - 0,9.\left( {{{4,5} \over { - 2,7}}} \right) - 0,65 = \left( {0,9.{{4,5} \over {2,7}}} \right) - 0,65 = \left( {0.9.{{0,5} \over {0,3}}} \right) - 0,65  \cr  &  = 3.0,5 - 0,65 = 1,5 - 0,65 = 0,85 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close