Reading - Trang 35 Unit 4 VBT Tiếng Anh 8 mới

Read the passage below then decide which statements are TRUE or FALSE.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the passage below then decide which statements are TRUE or FALSE.

(Đọc đoạn văn sau và quyết định xem những câu bên dưới đúng hay sai.)

TRADITIONS AND CUSTOMS

Every nation and every country has its own customs and traditions. In Britain, traditions play a more important part in the life of the people than in other countries.

Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up. It has been the law for about three hundred years that all the theatres are closed on Sundays. No letters are delivered, only a few Sunday papers are published.

To this day, an English family prefers a house with a garden to a flat in a modern house with central heating. English people like gardens. Sometimes the garden in front of the house is a little square covered with cement painted green in imitation of grass and a box of flowers.

Holidays are especially rich in old traditions and are different in Scotland, Ireland, Wales and England. Christmas is a great English national holiday and in Scotland it is not kept at all, except by clerks in banks; all the shops, mills and factories are working. But six days later, on New Year's Eve the Scotch begin to enjoy themselves. All the shops, mills and factories are closed on New Year's Day. People invite their friends to their houses and "sit the Old Year out and the New Year in". When the clock begins to strike twelve, the head of the family goes holds it until the last stroke. Then he shuts the door. He has let the Old Year out and the Year in. Now greetings and small presents are offered.

A new national tradition was born in Britain. Every year, a large number of ancient motor-cars and motor-cycles - sometimes described as Old Crocks - drive from London to Brighton. "Crocks" means something or someone who is crocked up" - broken down and in bad condition. Englishmen keep up the old veterans. Veteran cars are those which were made before the year 1904. Some cars look very funny, some are steered by a bar, like a boat. Some cars are driven by steam-engines (by boiling water and not by petrol). This run from London to Brighton is a colorful demonstration. People are dressed in the clothes of those times. The cars start from Hyde Park only in the morning, the oldest cars are leading. It is not a race, and most of the cars come to Brighton, which is sixty miles from London, only in the evening. This demonstration takes place on the day of the announcement of the law in 1896 which said that a man with a red flag must walk in front of every motor-car when it moved along the streets. These were the early days of motor-cars and people were afraid of them.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

TRUYỀN THỐNG VÀ PHONG TỤC

Mỗi quốc gia và mỗi quốc gia có phong tục và truyền thống riêng.Ở Anh, truyền thống đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của người dân hơn ở các nước khác. Người Anh tự hào về truyền thống của họ và giữ gìn chúng cẩn thận. Đó những luật đã được duy trì trong khoảng ba trăm năm là tất cả các nhà hát đều đóng cửa vào Chủ nhật. Không được gửi thư, chỉ có một vài bài báo Chủ nhật được xuất bản.
Ngày nay, gia đình người Anh thích một ngôi nhà có vườn hơn là một căn hộ trong một ngôi nhà hiện đại có hệ thống sưởi trung tâm. Người Anh thích vườn. Đôi khi khu vườn trước nhà là một hình vuông nhỏ được phủ xi măng sơn màu xanh của lá cây, cỏ và một hộp hoa.
Lễ hội đặc biệt phong phú theo truyền thống cũ và khác nhau ở Scotland, Ireland, Wales và Anh. Giáng sinh là một ngày lễ lớn của quốc gia Anh và ở Scotland, nó không được lưu giữ, ngoại trừ bởi các nhân viên trong các ngân hàng; tất cả các cửa hàng, nhà máy và nhà máy đang làm việc. Nhưng sáu ngày sau, vào đêm giao thừa, người Scotch bắt đầu tận hưởng ngày hội. Tất cả các cửa hàng, nhà máy và nhà máy đều đóng cửa vào ngày đầu năm mới. Mọi người mời bạn bè đến nhà của họ và tiễn năm cũ và đón chào năm mới. Khi đồng hồ bắt đầu điểm mười hai giờ, người đứng đầu gia đình đi về phía cửa chính, giữ nó cho đến khi tiếng chuông cuối cùng vang lên. Sau đó anh ấy đóng cửa, để năm cũ ra ngoài và đón chào năm mới. Bây giờ là lúc cho những trao nhau những lời chúc và những món quà nhỏ.
Một truyền thống của quốc gia mới được sinh ra ở Anh. Mỗi năm, một số lượng lớn xe máy cổ và xe máy - đôi khi được mô tả là Old Crocks - lái xe từ London đến Brighton. "Crocks" có nghĩa là một cái gì đó hoặc một người nào đó bị tàn phá- bị phá vỡ và trong tình trạng tồi tệ. Người Anh theo kịp các cựu chiến binh. Những chiếc xe kỳ cựu là những chiếc được sản xuất trước năm 1904. Một số chiếc xe trông rất ngộ nghĩnh, một số được lái bởi một quán bar, giống như một chiếc thuyền. Một số xe được điều khiển bằng động cơ hơi nước (bằng nước sôi chứ không phải bằng xăng). Cuộc chạy từ London đến Brighton này là một cuộc biểu tình đầy màu sắc. Mọi người đang mặc quần áo thời đó. Những chiếc xe bắt đầu từ Hyde Park chỉ vào buổi sáng, những chiếc xe cổ nhất đang dẫn đầu. Nó không phải là một cuộc chạy đua, và hầu hết những chiếc xe đến Brighton, đó là sáu mươi dặm từ London, chỉ vào buổi tối. Cuộc biểu tình này diễn ra vào ngày công bố của luật năm 1896 nói rằng một người đàn ông có cờ đỏ phải đi bộ trước mỗi chiếc xe máy khi nó di chuyển dọc theo đường phố. Đó là những ngày đầu của xe máy và mọi người vẫn còn sợ chúng.

1. In Britain, traditions are very important in the life of people. (TRUE)
=> Tạm dịch: Ở Anh, truyền thống rất quan trọng trong cuộc sống của mọi người dân.

2.Englishmen have always changed their traditions. (FALSE)

=> Tạm dịch: Người Anh luôn thay đổi truyền thống của họ.
=> Giải thích: sai vì theo nội dung của bài, người Anh tự hào về truyền thống của họ và giữ gìn chúng cẩn thận. (Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up)

3. English families prefer living in modern flats to in houses with gardens. (FALSE)
=> Tạm dịch: Các gia đình người Anh thích sống trong các căn hộ hiện đại hơn trong những ngôi nhà có vườn.
=> Giải thích: sai vì theo nội dung của bài, gia đình người Anh thích một ngôi nhà có vườn hơn là một căn hộ trong một ngôi nhà hiện đại có hệ thống sưởi trung tâm. (an English family prefers a house with a garden to a flat in a modern house with central heating.)

4.Christmas is the biggest holiday in Scotland. (FALSE)
=> Tạm dịch: Giáng sinh là ngày lễ lớn nhất ở Scotland.
=> Giải thích: sai vì theo nội dung của bài, ngày lễ lớn nhất chào đón năm mới.

5.People in Britain like celebrating "sit the Old Year out and the New Year in".(TRUE)
=> Tạm dịch: Người dân ở Anh thích ăn mừng "tiễn biệt năm cũ và chào đón năm mới "
=> Giải thích: theo nội dung của bài viết

6.A demonstration of ancient motor-cars and motor-cycles is held in England every year. (TRUE)
=> Tạm dịch: Một cuộc biểu tình của xe hơi cổ và xe máy là
được tổ chức tại Anh hàng năm.
=> Giải thích: theo nội dung của bài viết

7. This is a national race for ancient motor-cars and motor-cycles from London to Brighton. (FALSE)
=> Tạm dịch: Đây là một cuộc đua quốc gia cho xe máy cổ và xe máy từ Luân Đôn đến Brighton.
=> Giải thích: sai vì theo nội dung của bài, nó không phải là một cuộc chạy đua (It is not a race)

8.On the early days of motor-cars, drivers had to wear red clothes when driving their cars. (FALSE)
=> Tạm dịch: Vào những ngày đầu xe motoe-cars xuất hiện, lái xe phải mặc quần áo màu đỏ khi lái xe của họ.
=> Giải thích: sai vì theo nội dung của bài, một người đàn ông có cờ đỏ phải đi bộ trước mỗi chiếc xe máy khi nó di chuyển dọc theo đường phố
(a man with a red flag must walk in front of every motor-car when it moved along the streets)

Bài 2

Task 2. These announcements appear at some places only. Match each announcement (1-8) with a proper place (A-J) where it usually appears.
(Những thông báo này chỉ xuất hiện ở một số nơi. Nối từng thông báo (1-8) với một vị trí thích hợp (A-J) nơi nó thường xuất hiện.

Announcements

(thông báo) 

Appearing places

 (nơi xuất hiện)

1.No smoking - Inflammable!

( Không hút thuốc - Dễ cháy!)
2. Keep silent.

(Giữ trật tự)
3. Keep out of reach of children.

(Tránh xa tầm tay trẻ em)
4. For over 18 years old only.

(Chỉ dành cho người trên 18 tuổi)
5. No smoking - Fasten your seat belt.

(Không hút thuốc - Thắt dây an toàn.)

6. Be aware of bears!

(Cẩn thận với gấu)
7. Dangerous! High voltage!

(Nguy hiểm! Điện cao thế!)
8. No picture allowed.

(Không chụp ảnh)

 

A. In a school-yard.

(trong sân trường)

B. On an airplane.

(trên máy bay)

C. At a gas station.

(tại nhà ga)

D. On the fence of a military base.

(Trên hàng rào của một căn cứ quân sự)

E. On a box or bottle of medicine.

(Trên hộp hoặc chai thuốc)

F. At the gate of a supermarket.

(Trước cổng một siêu thị)

G. In a hospital.

(trong bệnh viện)

H. On electric posts.

(Trên cột điện)

I. At the entrance of forest.

(Ở lối vào rừng.)

J. At movie or cinema halls.

(Tại các rạp chiếu phim.)

 

Lời giải chi tiết:

1. C        2. G        3.E         4. J

5. B        6. I         7. H        8. D

Bài 3

Task 3. Fill one suitable word in each blank to complete the passage. (Điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn)

Jeans are very popular with young people all (1) over the world. Some people say that jeans are the "uniform" of youth but they haven't always been (2) popular. The story of jeans started almost two hundred years (3) ago. People in Genoa, Italy made pants. The cloth made in Genoa (4) was called "jeanos". The pants were called "jeans". In 1850, a salesman in California began selling pants made (5) of canvas. His name was Levi Strauss. Because they were so strong, "Levi's pants" became popular (6) with with gold miners, farmers and cowboys. Six years (7) later Xotel, Levi began making his pants with blue cotton clothes (8) called called denim. Soon after, factory workers (9) in the United States and Europe began (10) wearing jeans. Young people usually didn't wear them.


Tạm dịch:
Quần jean rất phổ biến với giới trẻ trên toàn thế giới. Một số người nói rằng quần jean là "đồng phục" của tuổi trẻ nhưng chúng không phải lúc nào cũng phổ biến. Câu chuyện về quần jean bắt đầu từ gần hai trăm năm trước. Người dân ở Genève, Ý làm quần. Vải được sản xuất tại Genova được gọi là "jeanos". Chiếc quần được gọi là "jeans, năm 1850, một nhân viên bán hàng ở California bắt đầu bán quần làm bằng vải. Tên anh ta là Levi Strauss. Bởi vì chúng rất khỏe", quần Levi đã trở nên phổ biến với những người khai thác vàng, nông dân và cao bồi. Sáu năm sau Xotel, Levi bắt đầu làm quần với quần áo cotton màu xanh gọi là denim. Ngay sau đó, công nhân nhà máy ở Hoa Kỳ và Châu Âu bắt đầu mặc quần jean. Những người trẻ tuổi thường không mặc chúng.

Lời giải chi tiết:

Giải thích:
(1) Cụm từ: all over the world (trên toàn thế giới)
(2) Chỗ cần điền là một tính từ, có nghĩa phù hợp với ngữ cảnh
(3) Dâu hiệu thì quá khứ đơn, đứng ở cuối câu: time+ago (bao lâu trước đây)
(4) Động từ to be trong quá khứ dạng số ít, cấu trúc câu bị động: be+V_PII
(5) Cụm từ made of st (được làm từ...)
(6) Cụm từ: popular with (phổ biến với...)
(7) Cụm từ: time+later (bao lâu sau đó)
(8) Chỗ cần điền là một mệnh đề quan hệ rút gọn (động từ ở dạng V_PII
(9) Chỗ cần điền là một giới từ chỉ địa điểm, nơi chốn
(10) Cụm từ: begin+V_ing (bắt đầu làm gì)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close