Vocabulary & Grammar - Trang 19 Unit 9 VBT Tiếng Anh 8 mới

Find the odd A, B, C or D.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the odd A, B, C or D. (Tìm từ khác loại)

Lời giải chi tiết:

1. A. thunderstorm           B. storm            C. tornado           D. disaster

Lời giải:

thunderstorm: dông

storm: bão táp

tornado: lốc  xoáy

disaster: thảm họa 

Đáp án: D Từ khác loại là disaster (mang nghĩa bao hàm, còn lại mang nghĩa cụ thể)

 

2. A. drought          B. flood              C. climate             D. mudslide

Lời giải:

drought: hạn hán

flood: lũ lụt

climate: khí hậu

mudslide: lở đất

Đáp án: C  Từ khác loại là climate (các từ còn lại mang nghĩa cụ thể chỉ các hiện tượng )


3. A. thunderstorm        B. typhoon         C. pollutant      D. tsunami

Lời giải:

thunderstorm:  dông 

 typhoon: bão

pollutant: chất ô nhiễm 

tsunami: sóng thần

Đáp án: C Từ khác loại là pollutant (các từ còn lại chỉ các hiện tượng thiên nhiên )

 

4. A. erupt             B. collapse            C. damage            D. destroy

Lời giải:

erupt: phun ra

collapse: sự sụp đổ

damage: hư hại

destroy: hủy hoại

Đáp án: A.  Từ khác loại là erupt (những từ còn lại là từ đồng nghĩa)

 

5. A groundwater       B. mineral water          C. fresh water             D. drink

Lời giải:

groundwater: nước ngầm

mineral water: nước khoáng

fresh water: nước ngọt

drink: uống 

Đáp án: D Từ khác loại là drink (động từ, những từ còn lại là danh từ)

Bài 2

Task 2. Use the words or phrases in the box to label each picture.

 (Sử dụng những từ và cụm từ trong khung để nhận dạng mỗi bức tranh)

Lời giải chi tiết:

Tornado: lốc  xoáy

Drought:  hạn hán

Thunderstorm:  dông

Flood:  lũ lụt

Tsunami: sóng thần

Earthquake: Động đất

Snowstorm: bão tuyết

Typhoon:  bão

Đáp án: 1. Typhoon                2. Thunderstorm                     

              3. Tsunami                4. Drought

              5. Drought                6. Tornado

Bài 3

Task 3. Choose the correct option for each gap in the sentences.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi chỗ trống.)

Lời giải chi tiết:

1. Typhoons are severe tropical storms. They sometimes happen in my …………
A. stay                         B. home                       C. house                   D. hometown
Lời giải:

Stay: ở lại              

Home: nhà

House: nhà ở          

Hometown: quê nhà

Đáp án: D. Typhoons are severe tropical storms. They sometimes happen in my hometown

Tạm dịch: Bão là những cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng. Chúng đôi khi xảy ra ở quê tôi

 

2. When a typhoon happened, many houses and roads ……………….destroyed or flooded.
A. is                             B. are                           C. was                                     D. were
Lời giải:

Sự việc xảy ra trong quá khứ, chủ ngữ là danh từ số nhiều => were

Đáp án: D. When a typhoon happened, many houses and roads were destroyed or flooded.

Tạm dịch: Khi một cơn bão xảy ra, nhiều ngôi nhà và đường bị phá hủy hoặc ngập lụt.

 

3. Last year, there was a big typhoon in my area. It caused extensive damage to our ………….
A. property                  B. furniture                 C. wealth                     D. savings
Lời giải:

Property: bất động sản

  Furniture: đồ nội thất

 Wealth: sự giàu có

  Savings: tiết kiệm

Đáp án: A. Last year, there was a big typhoon in my area. It caused extensive damage to our property

Tạm dịch: Năm ngoái, có một cơn bão lớn trong khu vực của tôi. Nó gây thiệt hại lớn cho tài sản của chúng tôi

 

4. The government sent rescue food, drink and medical supplies to ………….homes.
A. flood                      B. flooding                  C. flooded                   D. floods
Lời giải: 

Chỗ cần điền là một tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ homes

Đáp án: C. The government sent rescue food, drink and medical supplies to flooded homes.

Tạm dịch: Chính phủ đã gửi thực phẩm cứu hộ, đồ uống và vật tư y tế đến những ngôi nhà bị ngập lụt

 

5. All people who were without homes in the flood were provided with ……… accommodation.
A. short                       B. temporary               C. present                    D. instant

Lời giải:

Short: ngắn

Temporary: tạm thời

 Present: hiện tại

 Instant: ngay lập tức

Đáp án: B. All people who were without homes in the flood were provided with temporary accommodation.

Tạm dịch: Tất cả những người không có nhà trong trận lụt đều được cung cấp chỗ ở tạm thời


6. When the earthquake happened, most people in this building managed to run ………. of it.
A. quickly                   B. fast                         C. smoothly                 D. out

Lời giải:

Cụm từ: run out of (thiếu hụt, hết)
Đáp án: D. When the earthquake happened, most people in this building managed to run out of it.

Tạm dịch: Khi trận động đất xảy ra, hầu hết mọi người trong tòa nhà này đã tìm cách chạy ra khỏi nó.

 

7. ………………. is the most common natural disaster in your country? - Snowstorms.
A. What                      B. Which                     C. How                       D. Who

Lời giải:

Câu hỏi lấy thông tin (cái gì? Thứ gì?) => dùng what 
Đáp án: A. What is the most common natural disaster in your country? - Snowstorms.

Tạm dịch:  Thảm họa tự nhiên phổ biến nhất ở nước bạn là gì? - Bão tuyết.

 

8. The …………………buried the whole village while people were sleeping in their houses.
A. mudslide                B. tornado                   C. drought                   D. thunderstorm

Lời giải:

 Mudslide: lở đất

 Tornado: vòi rồng

 Drought: hạn hán

Thunderstorm: dông 

Đáp án: A. The mudslide buried the whole village while people were sleeping in their houses.

Tạm dịch: Trận lở đất đã chôn vùi cả ngôi làng trong khi mọi người đang ngủ trong nhà của họ.

 

9. …………… workers were sent to the area immediately but no villagers survived when the landslide happened.
A. rescue                    B. help                        C. assistance              D. volunteer

Lời giải:

Rescue: Cứu hộ

  Help: Cứu giúp

Assistance: Hỗ trợ 

Volunteer: Tình nguyện 

Đáp án: A.  Rescue workers were sent to the area immediately but no villagers survived when the landslide happened.

Tạm dịch: Nhân viên cứu hộ đã được gửi đến khu vực ngay lập tức nhưng không có dân làng nào sống sót khi vụ lở đất xảy ra.

 

10. What ……………… we do to prevent these natural disasters?
A. may                        B. ought                      C. should                     D.be able

Lời giải:

 May: có thể

Ought: nên

Should: Nên

 Be able: có thể

Đáp án: C. What should we do to prevent these natural disasters?

Tạm dịch: Chúng ta nên làm gì để ngăn chặn những thảm họa thiên nhiên này?

Bài 4

Task 4. Fill each blank with a word/phrase in the box. (Điền vào chỗ trống 1 từ/1 cụm từ)

Lời giải chi tiết:

1. When the earthquake happened, all the buildings in this area completely …………….
Đáp án: When the earthquake happened, all the buildings in this area completely collapsed

Tạm dịch:

Khi trận động đất xảy ra, tất cả các tòa nhà trong khu vực này đã sụp đổ hoàn toàn

 

2. Fortunately many people were warned of the danger and they had taken ……………. before the earthquake happened.
Đáp án: Fortunately many people were warned of the danger and they had taken shelter before the earthquake happened.

Tạm dịch:

May mắn thay, nhiều người đã được cảnh báo về sự nguy hiểm và họ đã trú ẩn trước khi trận động đất xảy ra.

 

3. The …………….. has raged since early morning, many trees and animals have been burnt up.

Đáp án:

The forest fire has raged since early morning, many trees and animals have been burnt.

Tạm dịch: 

Vụ cháy rừng đã hoành hành từ sáng sớm, nhiều cây cối và động vật đã bị cháy.


4. All people in the village rushed into the public shelters as soon as the ……………… erupted.
Đáp án: All people in the village rushed into the public shelters as soon as the volcano erupted.

Tạm dịch:

Tất cả người dân trong làng đổ xô vào các nhà chờ công cộng ngay khi núi lửa phun trào.

 

5. Several people were going along when suddenly there was a …………………crashing down the hillside and blocked the road in front of them.
Đáp án: Several people were going along when suddenly there was a landslide crashing down the hillside and blocked the road in front of them.

Tạm dịch:

Một số người đang đi dọc thì bất ngờ có một vụ lở đất rơi xuống sườn đồi và chặn đường trước mặt họ.

 

6. Tankers full of water were sent, but it was too late to save many of the animals and crops there. The …………………. made the whole area like a vast desert.
Đáp án: Tankers full of water were sent, but it was too late to save many of the animals and crops there. The draught made the whole area like a vast desert.

Tạm dịch:

Tàu chở đầy nước đã được gửi, nhưng đã quá muộn để cứu nhiều động vật và hoa màu ở đó. Dự thảo làm cho toàn bộ khu vực như một sa mạc rộng lớn.

 

7. When the ……………… happened last year, the river overflowed in several places and huge areas of farming were several meters under water. Boats were being used to rescue people in nearby villages.
Đáp án: When the flood happened last year, the river overflowed in several places and huge areas of farming were several meters under water. Boats were being used to rescue people in nearby villages.

Tạm dịch:

Khi trận lụt xảy ra vào năm ngoái, dòng sông đã tràn vào một số nơi và những vùng nông nghiệp rộng lớn nằm dưới nước vài mét. Thuyền đã được sử dụng để giải cứu người dân ở các làng gần đó.

 

8. The ……………… swept onwards, covering everything in its path. The travellers had to get off their camels and lie down until it had eventually passed.
Đáp án: The sandstorm swept onwards, covering everything in its path. The travellers had to get off their camels and lie down until it had eventually passed.

Tạm dịch:

Bão cát quét về phía trước, bao phủ mọi thứ trên đường đi của nó. Các du khách phải xuống lạc đà và nằm xuống cho đến khi nó cuối cùng đã qua.

 

9. Suddenly the ground shook beneath our feet and tall buildings opposite my college began to sway. I immediately realized that it was an ……………………
Đáp án: Suddenly the ground shook beneath our feet and tall buildings opposite my college began to sway. I immediately realized that it was an earthquake

Tạm dịch:

Đột nhiên mặt đất rung chuyển dưới chân chúng tôi và những tòa nhà cao tầng đối diện trường đại học của tôi bắt đầu lắc lư. Tôi lập tức nhận ra rằng đó là một trận động đất

 

10. The ………….. already strengthened considerably and the sea was very rough. As a result, ferries across the harbor stopped sailing and all large ships put out to the sea.

Đáp án: The typhoon already strengthened considerably and the sea was very rough. As a result, ferries across the harbor stopped sailing and all large ships put out to the sea.

Tạm dịch:

Bão đã mạnh lên đáng kể và biển rất gồ ghề. Do đó, các chuyến phà qua cảng đã dừng hoạt động và tất cả các tàu lớn đều ra biển.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài