Reading - Trang 43 Unit 11 VBT Tiếng Anh 8 mới

Choose the correct tenses given in column A with suitable tenses in column B to make sure when you turn into reported speech.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Choose the correct tenses given in column A with suitable tenses in column B to make sure when you turn into reported speech. (Chọn thì ở cột A với thì thích hợp ở cột B khi chuyển sang câu tường thuật.)


Lời giải chi tiết:

1.      Present simple (Thì hiện tại đơn) – f. Past simple (Thì Qúa khứ đơn)

 

2.      Present continuous (Thì hiện tại tiếp diễn) - b. Past continuous (Thì quá khứ tiếp diễn )

3.      Present perfect (Thì hiện tại hoàn thành) -  d. Past perfect (Thì quá khứ hoàn thành)

4.      Past simple (Thì Qúa khứ đơn) - d Past perfect (Thì quá khứ hoàn thành)

5.      Will – e. Would (sẽ)

6.      Can – a. Could (có thể)

7.      May – g. Might (có thể)

8.      Must – c. Had to (phải)

Bài 2

Task 2. Read and choose the best option A, B, C or D to complete the passage.
(Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án A, B,C hoặc D)

Bicycles

The bicycle is one of the simplest yet most useful inventions in the world. What is most surprising is that it was not (1) earlier, although the great inventor Leonardo da Vinci had drawn picture for bicycle and also for flying machines and some other things. Those things were not produced (2) long after he died.

A person riding a bicycle use (3) energy to make the bicycle move, and there is no pollution at all when you are riding. Even so in developed (4), most people don't travel to work by bicycle. It is not because the bicycles are expensive or people feel (5) if they ride to work. It's because (6) cars on the roads becomes larger. It certainly becomes (7) to ride a bicycle. As a result, more people put their bicycles away and go to work (8) their cars, and in this way, the situation is made more serious. (9) the best way to make riding safer and more popular is to create paths only for bicycle and to make (10) so difficult and expensive for drivers to take their cars into the city that they will go back to use their bicycles.

Lời giải chi tiết:

The bicycle is one of the simplest yet most useful inventions in the world. What is most surprising is that it was not (1) invented earlier, although the great inventor Leonardo da Vinci had drawn picture for bicycle and also for flying machines and some other things. Those things were not produced (2) until long after he died.


A person riding a bicycle use (3) very little energy to make the bicycle move, and there is no pollution at all when you are riding. Even so in developed (4) countries, most people don't travel to work by bicycle. It is not because the bicycles are expensive or people feel (5) tired if they ride to work. It's because (6) the number of cars on the roads becomes larger. It certainly becomes (7) more dangerous to ride a bicycle. As a result, more people put their bicycles away and go to work (8) in their cars, and in this way, the situation is made more serious. (9) Perhaps the best way to make riding safer and more popular is to create paths only for bicycle and to make (10) it so difficult and expensive for drivers to take their cars into the city that they will go back to use their bicycles.

Tạm dịch:

Xe đạp là một trong những phát minh đơn giản nhưng hữu ích nhất trên thế giới. Điều đáng ngạc nhiên nhất là nó không được phát minh ra trước đó, mặc dù nhà phát minh vĩ đại Leonardo da Vinci đã vẽ tranh cho xe đạp và cả máy bay và một số thứ khác. Những thứ đó không được sản xuất cho đến khi anh ta chết.

Một người đi xe đạp sử dụng rất ít năng lượng để làm cho xe đạp di chuyển, và không có ô nhiễm nào khi bạn đang đi. Mặc dù vậy ở các nước phát triển, hầu hết mọi người không đi làm bằng xe đạp. Không phải vì xe đạp đắt tiền hay mọi người cảm thấy mệt mỏi nếu họ đi làm. Đó là bởi vì số lượng xe trên đường trở nên lớn hơn. Nó chắc chắn trở nên nguy hiểm hơn khi đi xe đạp. Do đó, nhiều người bỏ xe đạp đi và đi làm trong xe hơi của họ, và theo cách này, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Có lẽ cách tốt nhất để khiến việc đi xe an toàn và phổ biến hơn là tạo ra những con đường chỉ dành cho xe đạp và làm cho rất khó khăn và tốn kém cho những người lái xe khi đưa xe vào thành phố mà họ sẽ quay lại sử dụng xe đạp .

Bài 3

Task 3. Read the passage and fill one suitable word in each blank.
(Đọc đoạn văn sau và điền vào chỗ trống 1 từ thích hợp.)

The history of the computer in the twentieth century is one of dramatic adaptation and expansion. The computer had modest beginnings in areas where it was (1)__ as a specialist tool. The first electronic computer was built in the 1930s and was solely for the use (2)___ undergraduate students in Iowa State University to handle mathematical computations in nuclear physics. (3)____ World War Two computers were developed in order to wage counter espionage and break codes used by the enemy. In the post-war years the scope of computers was expanded to include the military industrial complex and academia. Obviously people needed to (4)_____ around these institutions and so there was a need for early network tools. In the 1960's an early version of the Internet, ARPPANET was used in computer science and engineering projects. However, only 10 years later computers were starting to change our lifestyle, the way we do business and many style things (Elliot, 1994) and by the late 1980's networks were expanding to embrace sections of the general public. The (5)_____ was born.

Phương pháp giải:

The history of the computer in the twentieth century is one of dramatic adaptation and expansion. The computer had modest beginnings in areas where it was (1) read as a specialist tool. The first electronic computer was built in the 1930s and was solely for the use (2) of undergraduate students in Iowa State University to handle mathematical computations in nuclear physics. (3) During World War Two computers were developed in order to wage counter espionage and break codes used by the enemy. In the post-war years the scope of computers was expanded to include the military industrial complex and academia. Obviously people needed to (4) communicate around these institutions and so there was a need for early network tools. In the 1960's an early version of the Internet, ARPPANET was used in computer science and engineering projects. However, only 10 years later computers were starting to change our lifestyle, the way we do business and many style things (Elliot, 1994) and by the late 1980's networks were expanding to embrace sections of the general public. The (5) Internet was born.

Tạm dịch:

Lịch sử của máy tính trong thế kỷ XX là một trong những sự thích nghi và mở rộng mạnh mẽ. Máy tính có khởi đầu khiêm tốn ở những khu vực được đọc như một công cụ chuyên môn. Máy tính điện tử đầu tiên được chế tạo vào những năm 1930 và chỉ dành cho sinh viên đại học tại Đại học bang Iowa để xử lý các tính toán toán học trong vật lý hạt nhân. Trong Thế chiến, hai máy tính được phát triển để tiến hành gián điệp chống lại và phá vỡ các mã được sử dụng bởi kẻ thù. Trong những năm sau chiến tranh, phạm vi của máy tính được mở rộng để bao gồm cả khu phức hợp quân sự-công nghiệp và học viện. Rõ ràng, mọi người cần liên lạc xung quanh các tổ chức này và do đó cần có các công cụ mạng sớm. Vào những năm 1960, một phiên bản đầu tiên của Internet, ARPANET đã được sử dụng trong các dự án khoa học và kỹ thuật máy tính. Tuy nhiên, chỉ 10 năm sau, máy tính bắt đầu thay đổi lối sống của chúng ta, cách chúng ta kinh doanh và nhiều thứ theo phong cách (Elliot, 1994) và vào cuối những năm 1980, các mạng lưới đã mở rộng để đón nhận các bộ phận của công chúng. Internet ra đời.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close