Phonetics - Trang 32 Unit 4 VBT tiếng Anh 8 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác. Đọc thật to các từ.)

Lời giải chi tiết:

1. A. stripe /straɪp/

B. string /strɪŋ/

C. spring /sprɪŋ/

D. trip /trɪp/

Đáp án A có phần gạch chân là /aɪ/ còn các đáp án khác đọc là /ɪ /.

2. A. honey /ˈhʌn.i/

B. donkey /ˈdɒŋ.ki/

C. money /ˈmʌn.i/

D. survey /ˈsɜː.veɪ/

Đáp án D có phần gạch chân là /eɪ/ còn các đáp án khác đọc là /ɪ/.

3. A. suitable /ˈsuːtəbl/

B. situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

C. regulation /ˌreɡjuˈleɪʃn/

D. customer /ˈkʌstəmə(r)/

Không có đáp án đúng vì 4 phương án có phần được gạch chân phát âm khác nhau. 

4. A. youth /juːθ/

B. cloth /klɒθ/

C. bathe /beɪð/

D. month /mʌnθ/

Đáp án C có phần gạch chân là /ð/ còn các đáp án khác đọc là /θ/.

5. A. washed /wɑːʃt/

B. handed /hændid/

C. laughed /lɑːft/

D. helped /helpt/

Đáp án B có phần gạch chân là /id/ còn các đáp án khác đọc là /t/.

Bài 2

Task 2. Put the words in the box into two groups.

(Xếp các từ có phần gạch chân vào cột tương ứng)

Lời giải chi tiết:

/spr/

/str/

sprain  /spreɪn/

spray  /spreɪ/
springy /ˈsprɪŋ.i/
sprout  /spraʊt/
spread /spred/

astronaut /ˈæs.trə.nɔːt/

stranger   /ˈstreɪn.dʒər/
street  /striːt/

strawberry /ˈstrɔː.bər.i/
string /strɪŋ/

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close