Mối quan hệ giữa tế bào với cơ thể và môi trường

Mối quan hệ giữa tế bào với cơ thể và môi trường là gì?

Quảng cáo

Mối quan hệ giữa tế bào với cơ thể và môi trường là gì?

Về mặt cấu tạo:

  • Mọi cơ thể sống từ đơn bào đến đa bào  đều được cấu tạo từ tế bào. 

  • Các cấp độ tổ chức của cơ thể đa bào được thể hiện qua các cấp độ tổ chức: tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể.

Về mặt chức năng:

  • Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể.

  • Các hoạt động sống của cơ thể điều khiển các hoạt động sống ở tế bào, đảm bảo cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.


Quảng cáo
close