Mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể

Mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể là gì?

Quảng cáo

Mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể là gì?

Cơ thể sống khác với những dạng không sống ở các hoạt động: trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng và phát triểncảm ứngsinh sản.

Các hoạt động sống trong cơ thể có mối quan hệ mật thiết với nhau:

  • Trao đổi chất và năng lượng cung cấp vật chất và năng lượng đảm bảo cho cơ thể sinh trưởng, phát triển, sinh sản và cảm ứng.

  • Các quá trình sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng tác động trở lại quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng của cơ thể.

Mối quan hệ qua lại đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động của toàn bộ cơ thể, nhờ đó cơ thể tồn tại và phát triển như 1 thể thống nhất.


Quảng cáo
close