Phần câu hỏi bài 8 trang 50 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 50 VBT toán 7 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước đa thức mà em cho là kết quả đúng...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 22

Khoanh tròn vào chữ cái trước đa thức mà em cho là kết quả đúng.

Phương pháp giải:

Dựa vào quy tắc dấu ngoặc và tính chất của các phép tính trên số, ta có thể cộng, trừ hai đa thức cũng như cộng, trừ các biểu thức số. 

Lời giải chi tiết:

\(\left( {{x^3} + 2{x^2} - 3x + 3} \right) - \)\(\left( {2{x^3} - 2{x^2} + 3x + 5} \right)\)

\( = {x^3} + 2{x^2} - 3x + 3 - 2{x^3} + 2{x^2} \)\(\,- 3x - 5\)

\( = \left( {{x^3} - 2{x^3}} \right) + \left( {2{x^2} + 2{x^2}} \right) \)\(+ \left( { - 3x - 3x} \right) + \left( {3 - 5} \right)\)

\( =  - {x^3} + 4{x^2} - 6x - 2\)

Chọn B. 

Câu 23

Cho \(P(x) = {x^3} - 2{x^2} - 3x + 5;\)\(\,\,Q\left( x \right) =  - 4{x^3} + {x^2} + 3x - 2\); \(R\left( x \right) = {x^2} - x + 1.\) Nối biểu thức ở cột bên trái với đa thức ở cột bên phải để được đẳng thức đúng :

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các đa thức rồi nối biểu thức ở cột bên trái với ô trống thích hợp ở cột bên phải.

Lời giải chi tiết:

\(P\left( x \right) + Q\left( x \right) - R\left( x \right)\)

\(= \left( {{x^3} - 2{x^2} - 3x + 5} \right) \)\(\,+ \left( { - 4{x^3} + {x^2} + 3x - 2} \right)\)\(\, - \left( {{x^2} - x + 1} \right)\)

\(= {x^3} - 2{x^2} - 3x + 5 - 4{x^3} + {x^2} + 3x\)\(\, - 2 - {x^2} + x - 1\)

\(= \left( {{x^3} - 4{x^3}} \right) \)\(\,+ \left( { - 2{x^2} + {x^2} - {x^2}} \right) \)\(\,+ \left( { - 3x + 3x + x} \right) + \left( {5 - 2 - 1} \right)\)

\(= - 3{x^3} - 2{x^2} + x + 2\)

\(P\left( x \right) + Q\left( x \right) + R\left( x \right)\)

\(= \left( {{x^3} - 2{x^2} - 3x + 5} \right) \)\(\,+ \left( { - 4{x^3} + {x^2} + 3x - 2} \right)\)\(\, + \left( {{x^2} - x + 1} \right)\)

\(= {x^3} - 2{x^2} - 3x + 5 - 4{x^3} + {x^2} + 3x \)\(\,- 2 + {x^2} - x + 1\)

\(= \left( {{x^3} - 4{x^3}} \right) \)\(\,+ \left( { - 2{x^2} + {x^2} + {x^2}} \right) \)\(\,+ \left( { - 3x + 3x - x} \right) + \left( {5 - 2 + 1} \right)\)

\(= - 3{x^3} - x + 4\)

\(P\left( x \right) - Q\left( x \right) - R\left( x \right) \)

\(= \left( {{x^3} - 2{x^2} - 3x + 5} \right) \)\(\,- \left( { - 4{x^3} + {x^2} + 3x - 2} \right)\)\(\,- \left( {{x^2} - x + 1} \right)\)

\(= {x^3} - 2{x^2} - 3x + 5 + 4{x^3} - {x^2} - 3x \)\(\,+ 2 - {x^2} + x - 1\)

\(= \left( {{x^3} + 4{x^3}} \right) + \left( { - 2{x^2} - {x^2} - {x^2}} \right)\)\(\, + \left( { - 3x - 3x + x} \right) + \left( {5 + 2 - 1} \right)\)

\(= 5{x^3} - 4{x^2} - 5x + 6\)

\(\begin{array}{l}
- P\left( x \right) + Q\left( x \right) + R\left( x \right)\\
= - \left[ {P\left( x \right) - Q\left( x \right) - R\left( x \right)} \right]\\
= - \left( {5{x^3} - 4{x^2} - 5x + 6} \right)\\
= - 5{x^3} + 4{x^2} + 5x - 6
\end{array}\)

Ta nối như sau:   

Câu 24

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng.

Cho \(P(x), Q(x), R(x)\) như ở câu 23 thì bậc của đa thức

(A) \(–P(x) – Q(x) + R(x)\) là \(2\);

(B) \(–P(x) – Q(x) – R(x)\) là \(3\);

(C) \(–P(x) + Q(x) + R(x)\) là \(2\).

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các đa thức.

- Tìm bậc rồi chọn đáp án đúng nhất. 

Lời giải chi tiết:

Theo kết quả câu 23, ta có : 

+) \(P\left( x \right) + Q\left( x \right) + R\left( x \right) \)\(\,=  - 3{x^3} - x + 4\)

Xét: \(–P(x) – Q(x) – R(x)\) \(= -[P(x) + Q(x) + R(x)]\) \(=-( - 3{x^3} - x + 4)=3{x^3} +x - 4\)

Bậc của đa thức này là \(3\) nên B đúng. 

Chọn B. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close