Phần câu hỏi bài 12 trang 43, 44 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 12 trang 43, 44 VBT toán 7 tập 1. Điền dấu thuộc, không thuộc, tập con thích hợp vào chỗ trống ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 34.

Điền dấu \(\left( { \in , \notin , \subset } \right)\)  thích hợp vào chỗ trống:

\(\begin{array}{l}a)\,3...Q\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\sqrt 3 ...Q\\c)\,\, - \sqrt 3 ...I\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,d)\,Q...R\end{array}\)

 

Phương pháp giải:

- Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng \(\dfrac{a}{b}\) với \(a, b ∈ \mathbb Z, b \ne 0\) và được kí hiệu là \(\mathbb Q\)

- Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}a)\,3 \in Q\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\sqrt 3  \notin Q\\c)\,\, - \sqrt 3  \in I\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,d)\,Q \subset R\end{array}\)

Câu 35.

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng.

A. Nếu \(a\) là số thực

 

1. là số có thể viết được dưới dạng số thâp phân vô hạn không tuần hoàn

B. Số vô tỉ

 

2. được biểu diễn bởi một điểm trên trục số

C. Số hữu tỉ

 

3. thì \(a\) được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn

D. Mỗi số thực

 

4. là số có thể viết được dưới dạng một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

 

 

5. thì \(a\) là số vô tỉ

Phương pháp giải:

- Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng \(\dfrac{a}{b}\) với \(a, b ∈ \mathbb Z, b \ne 0\) và được kí hiệu là \(\mathbb Q\)

- Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

- Mỗi số thực biểu diễn bởi một điểm trên trục số.

Lời giải chi tiết:

A – 3; B – 1; C – 4; D – 2.

Câu 36.

Biết \(x + 0,3 < y + 0,3\)  và \(z + \left( { - 0,5} \right) < x + \left( { - 0,5} \right).\)  Sắp xếp các số \(x,y,z\)  theo thứ tự tăng dần là:

\(\begin{array}{l}(A)\,\,x,y,z\\(B)\,\,z,x,y\\(C)\,x,z,y\\(D)\,z,y,x\end{array}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất:

\(a + c < b + c\,\, \Rightarrow a < b\,\,\left( {a;b;c \in\mathbb R} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x + 0,3 < y + 0,3\\ \Rightarrow x < y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\end{array}\)

\(\begin{array}{l}z + \left( { - 0,5} \right) < x + \left( { - 0,5} \right)\\z < x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2)\end{array}\)

Từ (1) và (2) suy ra \(z < x < y\)

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close