Bài 59 trang 45 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 59 trang 45 VBT toán 7 tập 1. Tìm x biết: a) 3,2.x+(-1,2).x+2,7=-4,9 ...

Quảng cáo

Đề bài

 Tìm \(x\), biết:

a) \(3,2.x+(-1,2).x+2,7=-4,9;\)

b) \((-5,6).x+2,9.x-3,86=-9,8.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Quy tắc chuyển vế.

- Tính chất nhân phân phối giữa phép nhân và phép cộng: \(ab + ac = a\left( {b + c} \right)\)

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết

a) \(3,2.x+(-1,2).x+2,7=-4,9\)

\( \Rightarrow [3,2+(-1,2)]x+2,7=-4,9\)

\( \Rightarrow 2.x +2,7=-4,9\)

\( \Rightarrow 2.x=-4,9-2,7\)

\( \Rightarrow 2.x=-7,6\)

\( \Rightarrow x=(-7,6):2=-3,8\)

b) \((-5,6).x+2,9.x-3,86=-9,8\)

\(\Rightarrow [(-5,6)+2,9].x-3,86=-9,8\)

\(\Rightarrow -2,7.x-3,86=-9,8\)

\(\Rightarrow -2,7.x =-9,8+3,86\)

\(\Rightarrow -2,7.x=-5,94\)

\(\Rightarrow x=(-5,94):(-2,7)=2,2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close