Bài 56 trang 44 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 56 trang 44 VBT toán 7 tập 1. Thực hiện các phép tính...

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện các phép tính :

a) \(\left ( \dfrac{9}{25} -2. 18\right ):\left ( 3\dfrac{4}{5} +0,2\right );\)

b) \(\dfrac{5}{18}-1,456:\dfrac{7}{25}+4,5\cdot \dfrac{4}{5}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ; thứ tự thực hiện phép tính thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau, nhân chia trước cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) \(\left ( \dfrac{9}{25} -2\cdot 18\right ):\left ( 3\dfrac{4}{5} +0,2\right )\)

\(=(0,36-36):(3,8+0,2)\)

\(=-35,64:4=-8,91.\)

b) \(\dfrac{5}{18}-1,456:\dfrac{7}{25}+4,5\cdot \dfrac{4}{5}\)

\(=\dfrac{5}{{18}} - 1,456:0,28 + 4,5.0,8\)

\(= \dfrac{5}{{18}} - 5,2 + 3,6 = \dfrac{5}{{18}} - 1,6 \)

\(= \dfrac{{ - 119}}{{90}} =  - 1\dfrac{{29}}{{90}}.\)

Chú ý:

\(=\dfrac{5}{18}-5,2+3,6\)

\(=\dfrac{5}{18}+(-5,2+3,6)\)

\(=\dfrac{5}{18}-1,6=\dfrac{5}{18}-\dfrac{8}{5}\)

\( = \dfrac{{25}}{{90}} - \dfrac{{144}}{{90}}\) \(=\dfrac{-119}{90}=-1\dfrac{29}{90}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close