Giải mục 1 trang 74,75 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Biểu thức tọa độ của phép cộng hai vecto, phép trừ hai vecto, phép nhân một số với một vecto

Quảng cáo

Đề bài

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 74 SGK Toán 12 Cánh diều

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (Hình 36), cho hai vecto \(\overrightarrow u  = ({x_1};{y_1};{z_1})\) và \(\overrightarrow v  = ({x_2};{y_2};{z_2})\).

a) Biểu diễn các vecto \(\overrightarrow u ,\overrightarrow v \) theo ba vecto \(\overrightarrow i ,\overrightarrow j ,\overrightarrow k \)

b) Biểu diễn các vecto \(\overrightarrow u  + \overrightarrow v \), \(\overrightarrow u  - \overrightarrow v \), \(m\overrightarrow u (m \in \mathbb{R})\) theo ba vecto \(\overrightarrow i ,\overrightarrow j ,\overrightarrow k \)

c) Tìm tọa độ các vecto \(\overrightarrow u  + \overrightarrow v \), \(\overrightarrow u  - \overrightarrow v \), \(m\overrightarrow u (m \in \mathbb{R})\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overrightarrow i  = (1;0;0);\overrightarrow j  = (0;1;0);\overrightarrow k  = (0;0;1)\). Áp dụng quy tắc nhân vecto với một số và quy tắc cộng trừ 2 vecto

Lời giải chi tiết

a) \(\overrightarrow u  = ({x_1};{y_1};{z_1}) = {x_1}\overrightarrow i  + {y_1}\overrightarrow j  + {z_1}\overrightarrow k \)

\(\overrightarrow v  = ({x_2};{y_2};{z_2}) = {x_2}\overrightarrow i  + {y_2}\overrightarrow j  + {z_2}\overrightarrow k \)

b) \(\overrightarrow u  + \overrightarrow v  = {x_1}\overrightarrow i  + {y_1}\overrightarrow j  + {z_1}\overrightarrow k  + {x_2}\overrightarrow i  + {y_2}\overrightarrow j  + {z_2}\overrightarrow k  = ({x_1} + {x_2})\overrightarrow i  + ({y_1} + {y_2})\overrightarrow j  + ({z_1} + {z_2})\overrightarrow k \)

\(\overrightarrow u  - \overrightarrow v  = {x_1}\overrightarrow i  + {y_1}\overrightarrow j  + {z_1}\overrightarrow k  - {x_2}\overrightarrow i  - {y_2}\overrightarrow j  - {z_2}\overrightarrow k  = ({x_1} - {x_2})\overrightarrow i  + ({y_1} - {y_2})\overrightarrow j  + ({z_1} - {z_2})\overrightarrow k \)

\(m\overrightarrow u  = m({x_1}\overrightarrow i  + {y_1}\overrightarrow j  + {z_1}\overrightarrow k ) = m{x_1}\overrightarrow i  + m{y_1}\overrightarrow j  + m{z_1}\overrightarrow k \)

c) \(\overrightarrow u  + \overrightarrow v  = ({x_1} + {x_2})\overrightarrow i  + ({y_1} + {y_2})\overrightarrow j  + ({z_1} + {z_2})\overrightarrow k  = ({x_1} + {x_2};{y_1} + {y_2};{z_1} + {z_2})\)

\(\overrightarrow u  - \overrightarrow v  = ({x_1} - {x_2})\overrightarrow i  + ({y_1} - {y_2})\overrightarrow j  + ({z_1} - {z_2})\overrightarrow k  = ({x_1} - {x_2};{y_1} - {y_2};{z_1} - {z_2})\)

\(m\overrightarrow u  = m{x_1}\overrightarrow i  + m{y_1}\overrightarrow j  + m{z_1}\overrightarrow k  = (m{x_1};m{y_1};m{z_1})\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close