Bài tập mục II trang 145 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 145 VBT Sinh học 8: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

Tuyến yên là một tuyến ............... tiết các ............... hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác.

Đồng thời tiết ra các hoocmôn trực tiếp ảnh hướng đến sự .............., ............... các chất khoáng, trao đổi nước và co thắt các cơ trơn (ở tử cung).

Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình .............. của cơ thể.

Tuyến giáp cùng với tuyến cận giáp có vai trò trong ................ và .............. trong máu.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Tuyến yên là một tuyến quan trọng nhất tiết các hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác. Đồng thời tiết ra các hoocmôn trực tiếp ảnh hưởng đến sự tăng trưởngtrao đổi glucôzơ, các chất khoáng, trao đổi nước và co thắt các cơ trơn (ở tử cung).

Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của cơ thể.

Tuyến giáp cùng với tuyến cận giáp có vai trò trong điều hòa trao đổi canxi và phôtpho trong máu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close