Quảng cáo
 • pic

  Bài tập mục I trang 143 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài tập mục I Nhận thức kiến thức trang 143 VBT Sinh học 8: Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55 – 1, 2 SGK và nêu rõ sự sai khác giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

 • pic

  Bài tập mục II trang 143 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 143 VBT Sinh học 8: Chọn trong số các thuật ngữ sau: hoạt tính sinh học, cơ quan đích, hoocmôn, trao đổi chất, chuyển hóa để điền vào chỗ trống thích hợp trong đoạn thông tin sau cho hoàn chỉnh:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 mục III trang 143,144 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 1 mục III Củng cố hoàn thiện trang 143,144 VBT Sinh học 8: Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

 • pic

  Bài 2 mục III trang 144 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 144 VBT Sinh học 8: Nêu rõ tính chất và vai trò của các hoocmôn, từ đó xác định rõ tầm quan trọng của các tuyến nội tiết đối với đời sống.

 • pic

  Bài 3 mục III trang 144,145 Vở bài tập Sinh học 8

  Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 144,145 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời đúng nhất.