Giải bài 79 trang 98 SBT toán 10 - Cánh diều

Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường parabol?

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường parabol?

A. \({y^2} = \frac{x}{{10}}\)             B. \({y^2} = \frac{{ - x}}{{10}}\)                        C. \({x^2} = \frac{y}{{10}}\)              D. \({x^2} = \frac{{ - y}}{{10}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Parabol trong hệ trục tọa độ Oxy có phương trình chính tắc dạng: \({y^2} = 2px\) (p > 0) 

Lời giải chi tiết

Xét đáp án A ta có: PT \({y^2} = \frac{x}{{10}}\) có dạng \({y^2} = 2px\) với \(p = \frac{1}{{20}} > 0\) nên là PT hypebol

Chọn A

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close