Giải bài 77 trang 98 SBT toán 10 - Cánh diều

Phương trình nào dưới đây là phương trình đường tròn?

Quảng cáo

Đề bài

Phương trình nào dưới đây là phương trình đường tròn?

A. (x + 3)2 - (y + 4)2 = 100                          B. (x + 3)2 + (y + 4)2 = 100

C. 2(x + 3)2 + (y + 4)2 = 100                       D. (x + 3)2 + 2(y + 4)2 = 100

Phương pháp giải - Xem chi tiết

PT đường tròn có dạng \({(x - a)^2} + {(y - b)^2} = c\)

Lời giải chi tiết

Ta thấy PT (x + 3)2 + (y + 4)2 = 100 là PT đường tròn dạng chính tắc   

Chọn B

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close