Giải bài 76 trang 98 SBT toán 10 - Cánh diều

Khoảng cách từ điểm M(4 ; –2) đến đường thẳng ∆: x − 2y + 2 = 0 bằng:

Quảng cáo

Đề bài

Khoảng cách từ điểm M(4 ; –2) đến đường thẳng ∆: x − 2y + 2 = 0 bằng:

A. \(\frac{{2\sqrt 5 }}{5}\)                 B. \(2\sqrt 5 \)            C. 2.                D. \(\sqrt 5 \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm \(M({x_M};{y_M})\) đến đường thẳng \(\Delta :ax + by + c = 0\):

\(d(M,\Delta ) = \frac{{\left| {a{x_M} + b{y_M} + c} \right|}}{{\sqrt {{a^2} + {b^2}} }}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(d(M,\Delta ) = \frac{{\left| {4 - 2.( - 2) + 2} \right|}}{{\sqrt {{1^2} + {{( - 2)}^2}} }} = 2\sqrt 5 \)    

Chọn B

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close