Giải bài 73 trang 97 SBT toán 10 - Cánh diều

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, vectơ nào sau đây có độ dài bằng 1?

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, vectơ nào sau đây có độ dài bằng 1?

A. \(\overrightarrow a  = (1;1)\)                  B. \(\overrightarrow b  = \left( {\frac{1}{2}; - \frac{1}{2}} \right)\)             C. \(\overrightarrow c  = \left( {\frac{1}{{\sqrt 3 }};\frac{2}{3}} \right)\)                       D. \(\overrightarrow d  = \left( {\frac{1}{{\sqrt 2 }}; - \frac{{\sqrt 2 }}{2}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng biểu thức tính độ dài vectơ: nếu \(\overrightarrow m  = (a;b)\) thì \(\left| {\overrightarrow m } \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\left| {\overrightarrow d } \right| = \sqrt {{{\left( {\frac{1}{{\sqrt 2 }}} \right)}^2} + {{\left( { - \frac{{\sqrt 2 }}{2}} \right)}^2}}  = 1\)   

Chọn D

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close