Bài 70 trang 20 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 70 trang 20 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x\) trong các tỉ lệ thức sau:

LG a

 \(\displaystyle {\rm{}}3,8:(2x) = {1 \over 4}:2{2 \over 3}\)

Phương pháp giải:

\(a:b = c:d \Rightarrow ad = bc\;(b,d\ne0)\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
3,8:(2{\rm{x}}) = \dfrac{1}{4}:2\dfrac{2}{3}\\
\Rightarrow \left( {2{\rm{x}}} \right).\dfrac{1}{4} = 3,8.2\dfrac{2}{3}\\
\Rightarrow \dfrac{1}{4}.2x = \dfrac{{38}}{{10}}.\dfrac{8}{3}\\
\Rightarrow \dfrac{1}{2}x = \dfrac{{19}}{5}.\dfrac{8}{3}\\
\Rightarrow \dfrac{1}{2}x = \dfrac{{152}}{{15}}\\
\Rightarrow x = \dfrac{{152}}{{15}}:\dfrac{1}{2}\\
\Rightarrow x = \dfrac{{152}}{{15}}.\dfrac{2}{1}\\
\Rightarrow x = \dfrac{{304}}{{15}} = 20\dfrac{4}{{15}}
\end{array}\)

Vậy \(x=20\dfrac{4}{{15}}\)

LG b

 \(\displaystyle \left( {0,25x} \right):3 = {5 \over 6}:0,125\) 

Phương pháp giải:

\(a:b = c:d \Rightarrow ad = bc\;(b,d\ne0)\)

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle \left( {0,25{\rm{x}}} \right):3 = {5 \over 6}:0,125\)                 

\( \displaystyle \Rightarrow \left( {0,25{\rm{x}}} \right).0,125 = 3.{5 \over 6}\)                

\( \Rightarrow  \left( {0,25{\rm{x}}} \right).0,125 = 2,5\)

\( \Rightarrow 0,25{\rm{x}} = 2,5:0,125\)              

\( \Rightarrow 0,25{\rm{x}} = 20\)               

\( \Rightarrow x = 20:0,25 = 80\) 

Vậy \(x=80\)

LG c

\(0,01: 2,5  = (0,75x): 0,75\) 

Phương pháp giải:

\(a:b = c:d \Rightarrow ad = bc\;(b,d\ne0)\) 

Lời giải chi tiết:

 \(0,01:2,5 = \left( {0,75x} \right):0,75\) 

\(\Rightarrow  \left( {0,75{\rm{x}}} \right).2,5 = 0,01.0,75\)      

\(\Rightarrow  {0,75{\rm{x}}} = 0,01.0,75:2,5\)

\( \Rightarrow  0,75{\rm{x}} = 0,003\)

\(\Rightarrow  x = 0,003:0,75\)

\( \Rightarrow  x = 0,004\)

Vậy \(x = 0,004\)

LG d

 \(\displaystyle 1{1 \over 3}:0,8 = {2 \over 3}:(0,1x)\) 

Phương pháp giải:

\(a:b = c:d \Rightarrow ad = bc\;(b,d\ne0)\)  

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {\rm{}}1{1 \over 3}:0,8 = {2 \over 3}:(0,1{\rm{x}})\)

\( \Rightarrow 1\dfrac{1}{3}.\left( {0,1x} \right) = 0,8.\dfrac{2}{3}\)

\( \displaystyle \Rightarrow  {4 \over 3}.\left( {0,1{\rm{x}}} \right) = {4 \over 5}.{2 \over 3}\)

\(\displaystyle \Rightarrow {0,1{\rm{x}}}  = {4 \over 5}.{2 \over 3}:{4 \over 3}\)

\( \displaystyle \Rightarrow  0,1{\rm{x}} = {8 \over {15}}.{3 \over 4}\)

\(\displaystyle \Rightarrow  {1 \over {10}}x = {2 \over 5}\)

\(\displaystyle \Rightarrow  x = {2 \over 5}:{1 \over {10}} = {2 \over 5}.{{10} \over 1} = 4\)

Vậy \(x=4\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close