Bài 6 trang 111 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 111 VBT toán 7 tập 2. Tìm x, biết: a)(2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1). b)2(x – 1) – 5(x + 2) = -10...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x\), biết:

a) \((2x - 3) - (x - 5)\)\( = (x + 2) - (x - 1)\);

b) \(2(x - 1) - 5(x + 2) = -10\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc phá ngoặc và qui tắc chuyển vế đổi dấu.

Lời giải chi tiết

a) \((2x - 3) - (x - 5) \)\(= (x + 2) - (x - 1)\)

\(2x - 3 - x + 5 \)\(= x +2 - x +1\)

\(x +2  =3\)

\(x = 3 - 2\)

\(x = 1\)

Vậy \(x = 1\)

b) \(2(x - 1) - 5(x + 2) = -10\)

\((2x - 2) - (5x +10) = -10\)

\(2x - 2 - 5x -10 = -10\)

\(-3x-12= -10 \)

\(-3x = 2\)

\(x =\dfrac{{ - 2}}{3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài