Bài 4 trang 110 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 110, 111 VBT toán 7 tập 2. Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2;5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng ...

Quảng cáo

Đề bài

Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với \(2;5\) và \(7.\) Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là \(560\) triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với vốn đầu tư ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Số tiền lãi của ba đơn vị tỉ lệ thuận với vốn đầu tư tức là tỉ lệ thuận với \(2; 5\) và \(7\).

Gọi \(x,y,z\) là tiền lãi của ba đơn vị tính theo đơn vị triệu đồng \((0 < x,y,z < 560)\). Theo đề bài, ta có :

\(x+y+z=560\)   (1)

và \(x:y:z=2:5:7\) (2)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, từ (2) và (1) ta có :

\( \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{5} = \dfrac{z}{7} = \dfrac{{x+y+z}}{{2 + 5 + 7}} \)\(\,= \dfrac{{560}}{{14}} = 40\)

Do đó : \(x = 40.2 = 80 \) 
            \(y = 40.5 = 200\) 
            \(z = 40.7 = 280 \).

Số tiền lãi của ba đơn vị kinh doanh lần lượt là \(80\) triệu đồng, \(200\) triệu đồng, \(280\) triệu đồng.

Đáp số: \(80\) triệu đồng, \(200\) triệu đồng, \(280\) triệu đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài