Bài 40.1; 40.2; 40.3 trang 95 SBT Hóa học 12

Giải bài 40.1; 40.2; 40.3 trang 95 Sách bài tập hóa học 12 - Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn : ZnS04, Mg(N03)2, A1(N03)3. Để phân biệt các dung dịch trên, có thể dùng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn : ZnS04, Mg(NO3)2, Al(NO3)3. Để phân biệt các dung dịch trên, có thể dùng

A. quỳ tím.                 

B. dung dịch NaOH.

C.  dung dịch Ba(OH)2.

D. dung dịch BaCl2.

Phương pháp giải:

Dùng dung dịch Ba(OH)2

Lời giải chi tiết:

Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các mẫu thử

+ Xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần: ZnSO4

+ Xuất hiện kết tủa trắng: Mg(NO3)2

+ Xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan hoàn toàn: Al(NO3)3

\( \to\) Chọn C.

Để phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn : MgCl2, ZnCl2, AlCl3, FeCl2, KCl bằng phương pháp hoá học, có thể dùng

A. dung dịch NaOH.      B. dung dịch NH3

C. dung dịch Na2CO3.   D. quỳ tím.

Phương pháp giải:

Dùng dung dịch NH3 làm thuốc thử

Lời giải chi tiết:

Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào các mẫu thử

+ Xuất hiện kết tủa trắng: MgCl2

+ Xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan: ZnCl2

+ Xuất hiện kết tủa keo trắng: AlCl3

+ Xuất hiện kết tủa trắng xanh: FeCl2

+ Không có hiện tượng: KCl

\(\to\) Chọn B.

Để phân biệt 2 dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng

A. dung dịch HCl.                            

B. nước brom.

C. dung dịch Ca(OH)2.                     

D. dung dịch H2SO4.

Phương pháp giải:

Dùng nước brom làm thuốc thử

Lời giải chi tiết:

Cho nước brom đến dư vào dung dịch thuốc thử

+ nước brom mất màu: Na2SO3

+ không có hiện tượng: Na2CO3

\( \to\) Chọn B.

Loigiaihay.com

 • Bài 40.4 trang 95 SBT Hóa học 12

  Giải bài 40.4 trang 95 Sách bài tập hóa học 12 - Cho dung dịch chứa các cation sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+. Muốn loại được nhiều cation ra khỏi dung dịch, có thể dùng chất nào sau đây ?

 • Bài 40.5 trang 95 SBT Hóa học 12

  Giải bài 40.5 trang 95 Sách bài tập hóa học 12 - Có các mẫu phân đạm sau : NH4Cl (đạm một lá), NH4NO3 (đạm hai lá), NaN03 (đạm nitrat) và (NH4)2S04 (đạm sunfat)ễ Trình bày cách phân biệt các mẫu phân đạm trên.

 • Bài 40.6 trang 95 SBT Hóa học 12

  Giải bài 40.6 trang 95 Sách bài tập hóa học 12 - Cho dung dịch Na2C03 và dung dịch hỗn hợp NaHC03 và Na2C03. Trình bày phương pháp hoá học phân biệt hai dung dịch trên.

 • Bài 40.7 trang 95 SBT Hóa học 12

  Giải bài 40.7 trang 95 Sách bài tập hóa học 12 - Cho các chất rắn sau : NaNO3, CaC03, BaS04, Zn(N03)2, Na2C03. Chỉ dùng thêm tối đa hai hoá chất có thể phân biệt được các chất trên hay không ?

Quảng cáo
close