Giải bài 40 trang 17 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. \(C_n^k = \frac{{n!}}{{(n - k)!}}\) với k, n là các số tự nhiên, \(0 \le k \le n\)

B. \(A_n^k = \frac{{n!}}{{(n - k)!}}\) với k, n là các số tự nhiên, \(1 \le k \le n\)

C. \({P_n} = n!\) với n là số nguyên dương

D. \({(a - b)^5} = {a^5} - 5{a^4}b + 10{a^3}{b^2} - 10{a^2}{b^3} + 5a{b^4} - {b^5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, khai triển \({(a - b)^5}\) để tìm câu đúng

Lời giải chi tiết

Ta có: \(C_n^k = \frac{{n!}}{{k!(n - k)!}}\) với k, n là các số tự nhiên, \(0 \le k \le n\). Do đó phương án A sai

 ® Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close