Bài 4 trang 6 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 6 sách bài tập toán 9. Phương trình nào sau đây xác định 1 hàm số dạng y = ax + b? a) 5x-y=7; b) 3x + 5y = 10; c) 0x+3y=-1;...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phương trình nào sau đây xác định một hàm số dạng \(\displaystyle y = ax + b\)?

LG a

\(\displaystyle 5x – y = 7\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(y = ax + b\). Sau đó xác định \(a,b\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 5x - y = 7 \Leftrightarrow y = 5x - 7\).

Phương trình trên xác định một hàm số dạng \(\displaystyle y = ax + b\) với \(\displaystyle a = 5\) ; \(\displaystyle b = -7\) 

LG b

\(\displaystyle 3x + 5y = 10\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(y = ax + b\). Sau đó xác định \(a,b\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle \displaystyle 3x + 5y = 10\)\(\Leftrightarrow 5y =  - 3x + 10\)\( \displaystyle \Leftrightarrow y =  - {3 \over 5}x + 2\).

Phương trình trên xác định một hàm số  dạng \(y = ax + b\) với \(\displaystyle a =  - {3 \over 5};b = 2\)

LG c

\(\displaystyle 0x + 3y  = -1\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(y = ax + b\). Sau đó xác định \(a,b\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 0x + 3y =  - 1 \Leftrightarrow y =  - {1 \over 3}\).

Phương trình trên xác định một hàm số dạng \(y = ax + b\) với \(\displaystyle a = 0;b =  - {1 \over 3}\)

LG d

\(\displaystyle 6x – 0y = 18\)

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Biến đổi phương trình đã cho về dạng \(y = ax + b\). Sau đó xác định \(a,b\). 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle 6x - 0y = 18 \Leftrightarrow x = 3\).

Phương trình trên không xác định hàm số dạng \(y = ax + b\)

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 6 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 9. Phải chọn a và b như thế nào để phương trình ax + by = c xác định một hàm số bậc nhất của biến x.

 • Bài 6 trang 6 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 9. Vẽ mỗi cặp đường thẳng sau trong cùng một mặt phẳng tọa độ rồi tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng đó: a) 2x+y=1 và 4x–2y=-10; b) 0,5x + 0,25y = 0,15 và ...

 • Bài 7 trang 6 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 9. Giải thích vì sao khi M(x0;y0) là giao điểm của hai đường thẳng ax + by = c và a'x+b'y=c' thì (x0;y0) là nghiệm chung của hai phương trình ấy.

 • Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 6 sách bài tập toán 9. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng 3x–2y = 3: A(1;3); B(2;3); C(3;3);D(4;3) ...

 • Bài 3 trang 5 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 9. Trong mỗi trường hợp sau hãy tìm giá trị của m để: a) Điểm M(1;0) thuộc đường thẳng mx - 5y = 7; b) Điểm N(0;-3) thuộc đường thẳng 2,5x + my = -21 ...

Quảng cáo
close