Bài 38.16 Trang 54 SBT hóa học 8

Giải bài 38.16 Trang 54 sách bài tập hóa học 8. Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit H2SO4...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit H2SO4.

a) Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.

b) Chất nào dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hoá học của phản ứng Fe tác dụng với axit H2SO4, tính nFe và \({n_{{H_2}S{O_4}}}\) từ đó dựa vào phương trình hoá học xem chất nào còn dư, chất nào tác dụng hết. Tính \({V_{{H_2}}}\) theo chất tác dụng hết.

Lời giải chi tiết

a) \(\begin{array}{l}{n_{Fe}} = \dfrac{{22,4}}{{56}} = 0,4(mol);{n_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{24,5}}{{98}} = 0,25(mol)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}\\PT(mol)\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\\DB(mol)0,4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,25\\NX:0,25 < 0,4\end{array}\)

=> H2SO4 hết, Fe dư

\({n_{{H_2}}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,25(mol) =  > {V_{{H_2}}} = 0,25 \times 22,4 = 5,6(lit)\)

b) mFe dư = (0,4 - 0,25) x 56=8,4(g)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài